Tiesu izspēle cilvēktiesībās 2019

Informācija par 2019.gada tiesas procesa izspēles cilvēktiesībās rezultātiem atrodama šeit: http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/noslegusies-jau-ceturta-tiesibsarga-tiesas-procesa-izspele-cilvektiesibas

 

Jau ceturto gadu pēc kārtas tiesībsargs rīko tiesu procesa izspēli cilvēktiesībās un aicina Latvijas tiesību zinātņu studentus izveidot un pieteikt izspēlei savas komandas (divu vai trīs dalībnieku sastāvā). Dalībnieki var būt studējošie gan no augstskolām, gan no izglītības iestādēm, kas īsteno 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Izspēles mērķis ir sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, kā arī veicināt topošo profesionāļu interesi par šo tiesību jomu, aicinot jauniešus cilvēktiesības izvēlēties par savu profesionālo specializāciju.

Interesentiem vērts atzīmēt būtiskākos datumus:

  1. 26. februāris – kāzusa un pieteikšanās izsludināšana;
  2. līdz 15. martam - komandu pieteikšanās;
  3. līdz 8. aprīlim - rakstisko darbu iesniegšana;
  4. 27. aprīlis - mutvārdu izspēle Tiesībsarga birojā, fināls – Satversmes tiesā.

Šī gada uzvarētājiem būs iespēja apmeklēt cilvēktiesību vasaras skolu kādā no Eiropas universitātēm. Aizvadītajos gados uzvarētāji kā galveno balvu saņēma iespēju piedalīties Eiropas Tiesību zinātņu studentu asociācijas jeb ELSA rīkotajā cilvēktiesību vasaras skolās Dānijā un Portugālē, savukārt pirms trijiem gadiem uzvarētāja apmeklēja Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā. 

Informācija par izspēli tiks atjaunota Tiesībsarga biroja mājaslapā www.tiesibsargs.lv un Facebook kontā "Tiesībsarga tiesu izspēle". Jautājumus iespējams sūtīt uz izspele@tiesibsargs.lv.

 

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

(02.04.2019.)

J: Kas ir eksperta (ārsta) slēdziens par Mudītes veselības problēmām, kādēļ viņai ir piešķirta otrā invaliditātes grupa?

A: Mudīte ir persona ar garīga rakstura traucējumiem un viņai ir noteikta invaliditāte. Konkrētas diagnozes norādīšana nav uzskatāms par nozīmīgu kāzusa problēmjautājumu.

 

J: Vai sūdzība ECT tikai iesniegta tikai par Konvencijas 8.panta pārkāpumu?

A: Jā, sūdzība ECT iesniegta tikai par Konvencijas 8.panta pārkāpumu.

(28.03.2019.)

J: Kāds bija Pārslas dzimšanas apliecībā ierakstītais bērna tēva vārds?

A: Kāzusa tekstā ir iekļauta informācija par uzdoto jautājumu. Diemžēl nevaram sniegt konkrētāku atbildi uz Jūsu jautājumu, jo tas jau pēc būtības attiecas uz kāzusa risinājumu – paternitātes noteikšanu.

 

J: Vai pirmās instances tiesā Pieteicējai tika nodrošināti valsts apmaksāti advokāta pakalpojumi?

A: Atbilde uz šo jautājumu minēta kāzusa tekstā, konkrētāk, 13.punktā un 14.punktā – valsts nodrošināto juridisko palīdzību Mudīte saņēma tikai tiesvedībai apelācijas instancē.

 

J: Vai sociālā dienesta organizētās konsultācijas, kuras saskaņā ar līgumu bija jāapmeklē, atradās Pieteicējai pieejamā attālumā?

A: Konsultācijas, kas Pieteicējai bija jāapmeklē, atradās pieejamā vietā – Mudītes dzīvesvietas pašvaldībā.

(26.03.2019.)

J: Vai sēdes, kurās tika izskatīta bāriņtiesas un Mudītes lieta par aizgādības tiesību atņemšanu, bija slēgtas?

A: Civilprocesa likuma 11.panta pirmās daļas 6.punkts noteic, ka civillietas tiesās izskata atklāti, izņemot lietas par aizgādības un saskarsmes tiesībām. Respektīvi, lai nodrošinātu bērna vislabāko interešu nodrošināšanu, lietas tiek izskatītas slēgtās tiesas sēdēs.

(25.03.2019.)

J: No lietas faktiem nav skaidrs, kas notika ar Oļģerta aizgādības tiesībām pār Pārslu, vai tās viņam tika atņemtas? 

A: Informācija par Jūsu komandas uzdoto jautājumu ir iekļauta kāzusa tekstā,  Oļģerta aizgādības tiesību jautājums ir viens no kāzusa uzdevumiem. Diemžēl nevaram sniegt konkrētāku atbildi uz Jūsu jautājumu, jo tas jau attiecas uz kāzusa risinājumu pēc būtības.

(27.02.2019.)

J: Vēlos precizēt kāds ir kāzusa atrisinājuma  apjoms, kas ir jāiesniedz no komandas?

A: Katrai komandai ir jāsagatavo divi atsevišķi risinājumi – pieteicēja pieteikums Eiropas Cilvēktiesību tiesai un Latvijas Republikas valdības atbildes raksts.Kāzusa analīzes katras pozīcijas minimālais apjoms nav noteikts, katras pozīcijas apjoms nepārsniedz 30 lappuses (neskaitot titullapu, satura rādītāju un normatīvo aktu un izmantotās literatūras sarakstu).
 

J: Vai komandu drīkst veidot arī no dažādu augstskolu studentiem?

A: Jā, vienas izspēļu komandas sastāvā drīkst būt arī dažādu augstskolu (tai skaitā, augstskolas un koledžas) studenti. Gadījumā, ja šāda komanda uzvar, ceļojošais uzvarētāju kauss dodas līdzi uz komandas kapteiņa pārstāvēto izglītības iestādi.

Tiesas procesa izspēles cilvēktiesībās datumi