Citi starptautiskie tiesību akti

  • 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencija par attieksmi pret karagūstekņiem
  • Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (1998. gada 25. jūnijs)
  • Hāgas rekomendācijas par mazākumtautību tiesībām uz izglītību (Hāgā, 1996., Eiropas Drošības un sadarbības organizācija)
  • Konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos (Hāgas konvencija) (pieņemta 1993. gada 29. maijā)
  • Pekinas deklarācija un rīcības programma (pieņemta ANO ceturtajā pasaules sieviešu konferencē par sieviešu tiesībām 1995. gada 14. septembrī) 
  • Madrides deklarācija (pieņemta Eiropas personu ar invaliditāti kongresa laikā, 2002.gada martā)