2020-08-06

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-23-01 "Par Krimināllikuma 236.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. un 92.pantam un 2015.gada 29.oktobra likuma “Grozījumi Krimināllikuma” pārejas noteikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92.pantam”

2020-07-06

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai lietā Nr. 1-13/4 par likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” ietverto programmu un apakšprogrammu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, ciktāl tās neparedz Veselības aprūpes finansēšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punktā noteikto valsts finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 2020.gadā, neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam

2020-06-15

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesā lietā Nr. 1-13/3 "Par Ministru kabineta noteikumu Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 13. punkta atbilstību Satversmes 91., 105. un 110.pantam"

2020-06-10

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-13-01 "Par likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.⁴ panta ceturtās daļas 2.punkta un Valsts sociālo pabalstu likuma 7.panta 1.¹ daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 110.pantam"

2020-05-14

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-02-0306 "Par Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105.pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.panta trešajai daļai"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS