Tiesību saturs

No Bērnu tiesību aizsardzības likuma ANO Konvencijas par bērnu tiesībām.

 • Bērnam ir tiesības uz dzīvību un veselīgu attīstību (6. pants)
 • Bērnam ir tiesības uz savas individualitātes saglabāšanu, ieskaitot pilsonību, vārdu un ģimenes saites (8. pants)
 • Bērnam ir tiesības uz personības brīvību, tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību. Šīs tiesības ietver brīvību izteikt savas domas mutvārdos, rakstveidā vai drukātā veidā, mākslas darbu veidā vai ar citu līdzekļu palīdzību pēc bērna izvēles (13. un 14. pants)
 • Bērnam ir tiesības uz aizsardzību pret vecāku, likumīgo aizbildņu vai jebkuras citas personas, kas rūpējas par bērnu, visu veidu fizisku vai psiholoģisku vardarbību, apvainojumiem vai ļaunprātībām, gādības trūkumu vai paviršu izturēšanos, rupju apiešanos vai ekspluatāciju, arī pret seksuālajām ļaunprātībām (19. pants)
 • Bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi nav savas ģimenes vides, ir tiesības uz īpašu valsts aizsardzību un palīdzību (20. pants)
 • Bērnam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, kāds nepieciešams viņa fiziskajai, intelektuālajai, garīgajai, tikumiskajai un sociālajai attīstībai. Garīgā vai fiziskā ziņā nepilnvērtīgam bērnam jādzīvo pilnvērtīga un cienīga dzīve apstākļos, kas garantē viņa pašcieņu, palīdz viņam uzturēt ticību saviem spēkiem un atvieglo viņa iespējas aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē (23. un 27. pants)
 • Bērnam ir tiesības uz veselības aizsardzību un sociālo nodrošinājumu, ieskaitot sociālo apdrošināšanu (24. un 26. pants)
 • Bērnam ir tiesības uz izglītību, kuras mērķis ir attīstīt bērna personību, talantus un intelektuālās un fiziskās spējas to vispilnīgākajā apjomā (28. un 29. pants)
 • Bērnam ir tiesības lietot dzimto valodu, pievērsties savu vecāku reliģijai, izmantot savu kultūru, ja viņš pieder kādai no etniskās, konfesionālās vai valodas grupas, kas attiecīgajā valstī sastāda minoritāti (30. pants)
 • Bērnam ir tiesības uz atpūtu un brīvo laiku tiesības piedalīties spēlēs un izpriecu pasākumos, kas atbilst viņa vecumam, un brīvi piedalīties kultūras dzīvē un nodarboties ar mākslu (31. pants)
 • Bērnam ir tiesības uz aizsardzību pret ekonomisko ekspluatāciju un jebkāda darba izpildīšanu, kurš var apdraudēt viņa veselību vai būt par šķērsli izglītības iegūšanā, vai arī kaitēt viņa veselībai un fiziskajai, intelektuālajai, garīgajai, morālajai un sociālajai attīstībai (32. pants)
 • Bērnam ir tiesības uz aizsardzību pret visu veidu seksuālo ekspluatāciju un seksuālo pavešanu netiklībā (34. pants)
 • Dalībvalstis nodrošina, lai neviens bērns netiktu pakļauts spīdzināšanai vai citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās vai soda veidiem. Nevienam bērnam netiktu atņemta brīvība nelikumīgā vai patvaļīgā veidā. Ikvienam bērnam, kam atņemta brīvība, būtu tiesības nekavējoties saņemt tiesisko un citu atbilstošo palīdzību (37. pants)
 • Dalībvalstis veic pasākumus cīņai pret bērnu nelikumīgu pārvietošanu un viņu neatgriešanos no ārzemēm (11. pants)
 • Dalībvalstis apņemas respektēt starptautisko humanitāro tiesību normas, kas tām piemērojamas bruņotu konfliktu gadījumā un kam ir sakars ar bērniem, un nodrošināt šo normu ievērošanu. Dalībvalstis veic visus iespējamos pasākumus nolūkā nodrošināt, lai personas, kas nav sasniegušas 15 gadu vecumu, neņemtu tiešu dalību kara operācijās (38. pants)