TSB 2016/2, Ēkas un teritorijas fiziskās apsardzes pakalpojumi

Tiek izsludināts iepirkums ēkas un teritorijas fiziskās apsardzes pakalpojumam Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. TSB 2016/02.

Iepirkuma priekšmets – Tiesībsarga biroja ēkas un teritorijas fiziskās apsardzes pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), (CPV klasifikatora kods – 79710000-4).

 

Pretendentu ievērībai!

Iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta jautājumus par iepirkuma „Ēkas un teritorijas fiziskās apsardzes pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. TB 2016/02) un sniedz šādas atbildes:

1) Jautājums: Iepirkuma instrukcijas 2.3.punkts paredz, ka Iepirkuma līguma darbības termiņš ir divi gadi no Iepirkuma līguma stāšanās brīža. Lūdzam norādīt paredzamo Iepirkuma līguma spēkā stāšanās datumu.

Atbilde: Instrukcijas pretendentiem 7.6. punkta “Finanšu piedāvājuma atšifrējums” 4.pielikumā, un Instrukcijas pretendentiem 11.1.punkta 6.pielikumā minēts par Līguma darbības laiku, t.i. no 2016. gada 7.aprīļa plkst. 9:00 līdz 2018. gada 6.aprīlim plkst. 9:00

2) Jautājums: Iepirkuma instrukcijas pretendentiem 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.punkts nosaka, ka fiziskās apsardzes darbs jāorganizē tā, lai vienas maiņas ilgums nebūtu mazāks kā astoņas stundas. Vai pieļaujams organizēt fiziskās apsardzes darbinieku maiņu diennakts laika posmā no plkst. 22:00 līdz 7:00?

Atbilde: Instrukcijas pretendentiem 7.7. punkta “Maiņu grafiks par 2016.gada maiju” 5.pielikumā  minēta prasība: organizēt darbu tā, lai vienas maiņas ilgums būtu ne mazāk kā astoņas stundas. Pretendents nodrošina tādu darba organizāciju un darbinieku maiņu, lai objekts tiktu kvalitatīvi apsargāts 24 stundas diennaktī. Instrukcijā pretendentiem nav ietverts nosacījums, cikos veicama apsardzes darbinieku maiņa postenī.