Starptautiskās organizācijas

Apvienoto Nāciju organizācija (ANO)- www.un.org

ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs - www.ohchr.org

ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs - www.unhcr.org

ANO Bērnu fonds - www.unicef.org

ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) - www.unesco.org

ANO sieviešu tiesību informācija - www.un.org/womenwatch/

Pasaules veselības organizācija - www.who.int

Starptautiskā darba organizācija - www.ilo.org

Eiropas Padome (EP) - www.coe.int

Eiropas Cilvēktiesību tiesa - www.echr.coe.int

EP Cilvēktiesību komisāra birojs - www.commissioner.coe.int

Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību - www.coe.int/ecri

Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja - www.cpt.coe.int

Eiropas tiesiskās vienlīdzības aizsardzības institūciju tīkls (EQUINET) - www.equineteurope.org

Eiropas Savienība - www.europa.eu.int

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) - www.fra.europa.eu

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras rīks par palīdzību pamattiesību jautājumos Eiropas Savienībā Clarity - https://fra.europa.eu/clarity/en/tool

Eiropas Parlaments - www.europarl.eu.int

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO)- www.osce.org

EDSO Augstā komisāra mazākumtautību jautājumos birojs - www.osce.org/hcnm

EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs - www.osce.org/odihr

EDSO Pārstāvja plašsaziņa līdzekļu brīvības jautājumos birojs - www.osce.org/fom

Eiropas Mazākumtautību jautājumu centrs - www.ecmi.de

Starptautiskā migrācijas organizācija - www.iom.int

Nevalstiskās organizācijas

Starptautiskā Cilvēktiesību līga - www.ilhr.org

Starptautiskā Helsinku Cilvēktiesību federācija - www.ihf-hr.org

Eiropas Čigānu tiesību centrs - www.errc.org

Starptautiskā minoritāšu tiesību grupa - www.minorityrights.org

Starptautiskā spīdzināšanas upuru rehabilitācijas padome- www.irct.org

“Amnesty International” - www.amnesty.org

“Freedom House” - www.freedomhouse.org

“Human Rights Watch” - www.hrw.org

“Interights” – www.interights.org