Par tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanu, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu ārkārtējās situācijas laikā

Tiesībsargs pēc divu fizisko personu iesniegumiem ierosināja pārbaudes lietas Nr.2020-36-4F un Nr.2020-37-4F, kurās aplūkoja jautājumu, vai iesniedzējiem administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā tika nodrošinātas Satversmes 92.panta pirmajā teikumā noteiktās pamattiesības uz taisnīgu tiesu – tiesības piedalīties lietas izskatīšanā, sniegt paskaidrojumus, pieteikt lūgumus un tiesības uz aizstāvību.

Laikā, kad tika izskatītas abas administratīvo pārkāpumu lietas, bija spēkā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (turpmāk – Latvijas APK) un likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Ārkārtējās situācijas likums), kura 5.panta otrā daļa noteica, ka tiesa administratīvo pārkāpumu lietas izskata rakstveida procesā.

 

Tiesībsargs atzinumā konstatēja/secināja:

 

 1. Atbilstoši Latvijas APK regulējumam pārbaudes lietās aplūkotās administratīvo pārkāpumu lietas pirmās instances tiesās bija izskatāmas mutvārdu procesā. Ievērojot Ārkārtējās situācijas likuma 5.panta otro daļu, tika ierobežotas no Satversmes 92.panta pirmā teikuma izrietošās pamattiesības – tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā.
 2. Neatkarīgi no Latvijas APK ietvertā regulējuma un procesa dalībnieku vēlmes, tiesas ārkārtējās situācijas laikā bija tiesīgas visas administratīvo pārkāpumu lietas izskatīt rakstveida procesā.
 3. Apsvērums, ka administratīvo pārkāpumu lietas tika izskatītas rakstveida procesā, neietekmē Latvijas APK 260.pantā un 262.pantā ietverto pie administratīvās atbildības saukto personu tiesību un pienākumu apjomu.
 4. Pamattiesību ierobežojums ir noteikts ar likumu – Ārkārtējās situācijas likuma 5.panta otro daļu un tam ir leģitīms mērķis – sabiedrības drošības un veselības aizsardzība, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
 5. Lietu izskatīšana rakstveida procesā novērš personu klātbūtnes aspektu un pēc iespējas mazāk aizskar personas tiesības tikt uzklausītai, jo institūcijai saglabājas uzklausīšanas pienākums, bet ārkārtējās situācijas laikā to īstenoja rakstveida procesā.
 6. Ņemot vērā ārkārtējas situācijas nenoteiktību un neprognozējamību, nebūtu saprātīgi tiesvedības procesa norisi pakļaut riskam, ka tiesas nevarētu nodrošināt Latvijas APK noteiktos administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas termiņus.
 7. Valstij ir pienākums sabiedrības veselības nodrošināšanai paredzēt tādu mehānismu, kas ļauj mazināt infekcijas izplatību valstī.
 8. Ārkārtējās situācijas laikā nemainījās kārtība, kādā administratīvo pārkāpumu lietas izskatīja apelācijas instances tiesas, t.i., rakstveida procesā, paredzot iespēju noteiktos gadījumos pēc tiesas iniciatīvas lietu izskatīt mutvārdu procesā.
 9. No Ārkārtējās situācijas likuma 5.panta otrās daļas izrietošais pamattiesību ierobežojums ir samērīgs. Tādējādi pārbaudes lietās aplūkotajās administratīvo pārkāpumu lietās netika konstatēts Satversmes 92.panta pirmajā teikumā garantēto tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.
 10. Tiesību uz aizstāvību īstenošana nav saistīta ar tiesvedības norises veidu – mutvārdos vai rakstveidā.
 11.  Pārbaudes lietās netika gūts apstiprinājums tam, ka iesniedzēju Satversmes 92.panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības uz aizstāvību, tiesības sniegt paskaidrojumus un izteikt lūgumus tika ierobežotas.

Tiesībsargs informēja, ka pārbaudes lietu materiālos tika konstatēta neviennozīmīga tiesību normu piemērošanas prakse tiesās, par ko rakstveidā vērsīs Tieslietu ministrijas uzmanību.