ANO dokumenti

- ANO Statūti

- ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija

- ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ar fakultatīvo protokolu (pieņemts 1966. gada 16. decembrī)

- Otrais fakultatīvais protokols starptautiskajam paktam par pilsoņu un politiskajām tiesībām, kas vērsts uz nāvessoda atcelšanu (pieņemts 1989. gada 15. decembrī)

- ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām

- Teherānas deklarācija (pasludināta 1968. gada 13. maijā)

- Deklarācija par sociālo progresu un attīstību (pasludināta 1969.gada 11.decembrī)

- Deklarācija par tautu tiesībām uz mieru (apstiprināta 1984. gada 12. novembrī)

- Deklarācija par tiesībām uz attīstību (pieņemta 1986. gada 4. decembrī)

- Konvencija par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to (pieņemta 1948. gada 9. decembrī)

- Konvencija par noilguma neatzīšanu kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci (pieņemta 1968. gada 26. novembrī)

- Principi par starptautisko sadarbību personu, kuras ir vainīgas kara noziegumos un noziegumos pret cilvēcību, atklāšanā, arestēšanā, izdošanā un sodīšanā (pieņemti 1973. gada 3. decembrī)

- Konvencija par bēgļa statusu (pieņemta 1951. gada 28. jūlijā)

- Protokols Konvencijai par bēgļa statusu

- ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārvaldes statūti (pieņemti 1950. gada 14. decembrī)

- Konvencija par bezvalstnieka (apatrīda) statusu (pieņemta 1954. gada 28. septembrī)

- Konvencija par bezvalstniecības samazināšanu (pieņemta 1961. gada 30. augustā)

- Deklarācija par to personu tiesībām, kuras nav tās valsts pilsoņi, kurā viņas dzīvo (pieņemta 1985. gada 13. decembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par teritoriālo patvērumu (pieņemta 1967. gada 14. decembrī) (angļu valodā)

- Konvencija par precētas sievietes pilsonību (pieņemta 1957. gada 29. janvārī)

- Apvienoto Nāciju Deklarācija par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu (1963. gada 20. novembris)

- ANO Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1965. gada 21. decembrī)

- ANO Starptautiskā konvencija par aparteīda noziegumu izkaušanu un sodu par to (pieņemta 1973. gada 30. novembrī)

- Konvencija pret diskrimināciju izglītībā (pieņemta 1960. gada 14. decembrī)

- ANO Starptautiskā konvencija pret aparteīdu sportā (pieņemta 1985. gada 10. decembrī)

- Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par diskrimināciju nodarbinātībā un profesijā (pieņemta 1958. gada 25. jūnijā) (angļu valodā)

- ANO Deklarācija par jebkuras neiecietības un diskriminācijas, kas balstās uz reliģiju vai pārliecību, izskaušanu (pieņemta 1981. gada 25. novembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par pamatprincipiem masu informācijas līdzekļu ieguldījumam miera un starptautiskās izpratnes stiprināšanai, cilvēka tiesību sekmēšanai un rasisma, aparteīda un kara propagandas apkarošanai (pieņemta 1978. gada 28. novembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par rasi un rasu aizspriedumiem (pieņemta 1978. gada 27. novembrī) (angļu valodā)

- ANO Deklarācija par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām (Pieņemta 1992. gada 18. decembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par sieviešu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1967. gada 7. novembrī) (angļu valodā)

- Starptautiskās Darba organizācijas Vienlīdzīgas samaksas konvencija (pieņemta 1951. gada 29. jūnijā)

- ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1979. gada 18. decembrī) (angļu valodā)

- ANO Konvencija par sieviešu politiskajām tiesībām (pieņemta 1952. gada 20. decembrī)

- ANO Deklarācija par sieviešu un bērnu aizsardzību ārkārtējā stāvokļa un bruņota konflikta gadījumā (pieņemta1974. gada 14. decembrī) (angļu valodā)

- Konvencija par piekrišanu stāties laulībā, minimālo laulību vecumu un laulību reģistrāciju (atklāta parakstīšanai un ratificēšanai 1962. gada 7. novembrī) (angļu valodā)

- Rekomendācija par piekrišanu laulībām, minimālo laulību vecumu un laulību reģistrāciju (pieņemta 1965. gada 1. novembrī) (angļu valodā)

- Invalīdu tiesību deklarācija (pasludināta 1975. gada 9. decembrī) (angļu valodā)

- Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (pieņemta 2006. gada 6. decembrī)

- Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols (pieņemts 2006.gada 13.decembrī)

- Paraugnoteikumi par vienlīdzīgām iespējām invalīdiem (pieņemti 1993. gada 20. decembrī)

- Deklarācija par garīgi atpalikušo cilvēku tiesībām (pasludināta 1971. gada 20. decembrī)

- Principi garīgi slimu personu aizsardzībai un garīgās veselības aprūpes uzlabošanai (pieņemti 1991. gada 17. decembrī)

- ANO Bērnu tiesību deklarācija (pieņemta 1959. gada 20. novembrī)

- ANO Bērnu tiesību konvencija (parakstīta 1989. gada 20. novembrī)

- ANO noteikumi nepilngadīgo, kuriem atņemta viņu brīvība, aizsardzībai (pieņemti 1990. gada 14. decembrī)

- ANO Deklarācija par bērnu aizsardzības un labklājības sociālajiem un tiesiskajiem principiem, it īpaši attiecībā uz bērnu nodošanu audzināšanā vai nacionālo vai starptautisko adopciju (pieņemta 1986. gada 3. decembrī)

- ANO Vadlīnijas nepilngadīgo noziedzības novēršanai (Rijadas Vadlīnijas) (pieņemtas 1990. gada 14. decembrī)

- ANO Pusaudžu tieslietu administrēšanas Minimālā Standarta noteikumi (Pekinas noteikumi) (pieņemti 1985. gada 29. novembrī)

- Konvencija par verdzību (parakstīta 1926. gada 25. septembrī)

- Protokols, kas papildina Konvenciju par verdzību, kas parakstīta Ženēvā 1926. gada 25. septembrī (pieņemts 1953. gada 23. oktobrī)

- Papildu Konvencija par verdzības, vergu tirdzniecības un verdzībai līdzīgu institūtu un prakses izskaušanu (pieņemta 1956. gada 7. septembrī)

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr.29 par piespiedu darbu (pieņemta 1930. gada 28. jūnijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1957. gada Konvencija par piespiedu darba izskaušanu (C105) (pieņemta 1957. gada 25. jūnijā)

- ANO Konvencija par tirdzniecības ar cilvēkiem un par citu personu prostitūcijas ekspluatācijas izskaušanu (apstiprināta 1949. gada 2. decembrī)

- ANO Ieslodzīto režīma Minimālie Standartnoteikumi (apstiprināti 1955. gadā)

- ANO Pamatprincipi attieksmei pret cietumniekiem (pieņemti 1990. gada 14. decembrī)

- Principu apkopojums par visu personu aizsardzību, kuras ir jebkādā veidā aizturētas vai atrodas apcietinājumā (pieņemts 1988. gada 9. decembrī)

- Deklarācija par visu personu aizsardzību pret pakļaušanu spīdzināšanai vai citam cietsirdīgam, nehumānam un pazemojošam režīmam vai sodam (pieņemta 1975. gada 9. decembrī)

- Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem (parakstīta 1984. gada 10. decembrī)

- Medicīnas ētikas principi veselības aprūpes personāla, sevišķi ārstu, lomai cietumnieku un aizturēto aizsardzībā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, nehumānu vai pazemojošu apiešanos vai sodīšanu (pieņemti 1982. gada 18. decembrī)

- Uz nāvi notiesāto tiesību aizsardzības garantēšanas noteikumi (pieņemti 1984. gada 25. maijā)

- ANO Standarta minimuma noteikumi par sodiem bez brīvības atņemšanas (Tokijas noteikumi) (pieņemti 1990. gada 14. decembrī)

- Deklarācija par justīcijas pamatprincipiem noziegumu un varas ļaunprātīgas izmantošanas upuriem (1985. gada 29. novembrī)

- Deklarācija par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu (pieņemta 1992. gada 18. decembrī)

- Nelikumīgas, patvaļīgas un tūlītējas nāves sodu izpildīšanas efektīvas novēršanas un izmeklēšanas principi (pieņemti 1989.gada 24.maijā)

- Tiesu varas neatkarības pamatprincipi (apstiprināti 1985. gada 29. novembrī)

- Krimināllietu tiesvedības nodošanas parauglīgums (pieņemts 1990.gada 14.decembrī)

- Nosacīti sodīto vai nosacīti atbrīvoto likumpārkāpēju uzraudzības nodošanas parauglīgums (pieņemts 1990. gada 14. decembrī)

- Tiesību sargāšanas amatpersonu uzvedības kodekss (pieņemts 1979. gada 17. decembrī)

- Pamatprincipi par tiesību sargāšanas amatpersonu spēka un ieroču izmantošanu (pieņemti 1990. gadā)

- Advokātu lomas pamatprincipi (pieņemti 1990. gadā)

- Prokuroru lomas vadlīnijas (pieņemtas 1990. gadā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1948. gada Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties organizācijās aizsardzību (C87) (pieņemta 1948. gada 9. jūlijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1949. gada Konvencija par tiesībām apvienoties organizācijās un sarunām par darba koplīguma slēgšanu (C98) (pieņemta 1949. gada 1. jūlijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija (Nr. 35) par strādnieku pārstāvju aizsardzību un apstākļiem kas uzņēmumā jārada strādnieku pārstāvjiem (Strādnieku pārstāvju konvencija) (pieņemta 1971. gada 30. jūnijā)

- ANO Starptautiskā Konvencija Viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu aizsardzībai (pieņemta 1990. gada 18. decembrī)

- Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija (Nr.122) par nodarbinātības politiku (Nodarbinātības politikas konvencija) (pieņemta 1964. gada 9. jūlijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija (Nr.168) par nodarbinātības veicināšanu un aizsardzību pret bezdarbu (pieņemta 1988. gada 21. jūnijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija (Nr. 154) par darba koplīguma slēgšanas veicināšanu (pieņemta 1981. gada 19. jūnijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Par iknedēļas atpūtu tirdzniecībā un iestādēs (pieņemta 1957. gada 26. jūnijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1978. gada Darba attiecību (valsts dienests) konvencija (C151) (pieņemta 1978. gada 27. jūnijā)