ANO dokumenti

ANO Statūti

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija

- ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ar fakultatīvo protokolu (pieņemts 1966. gada 16. decembrī)

- Otrais fakultatīvais protokols starptautiskajam paktam par pilsoņu un politiskajām tiesībām, kas vērsts uz nāvessoda atcelšanu (pieņemts 1989. gada 15. decembrī)

- Teherānas deklarācija (pasludināta 1968. gada 13. maijā)

- Deklarācija par sociālo progresu un attīstību (pasludināta 1969.gada 11.decembrī)

- Deklarācija par tautu tiesībām uz mieru (apstiprināta 1984. gada 12. novembrī)

- Deklarācija par tiesībām uz attīstību (pieņemta 1986. gada 4. decembrī)

- Konvencija par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to (pieņemta 1948. gada 9. decembrī)

- Konvencija par noilguma neatzīšanu kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci (pieņemta 1968. gada 26. novembrī)

- Principi par starptautisko sadarbību personu, kuras ir vainīgas kara noziegumos un noziegumos pret cilvēcību, atklāšanā, arestēšanā, izdošanā un sodīšanā (pieņemti 1973. gada 3. decembrī)

- Konvencija par bēgļa statusu (pieņemta 1951. gada 28. jūlijā)

Protokols Konvencijai par bēgļa statusu

- ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārvaldes statūti (pieņemti 1950. gada 14. decembrī)

- Konvencija par bezvalstnieka (apatrīda) statusu (pieņemta 1954. gada 28. septembrī)

Konvencija par bezvalstniecības samazināšanu (pieņemta 1961. gada 30. augustā)

- Deklarācija par to personu tiesībām, kuras nav tās valsts pilsoņi, kurā viņas dzīvo (pieņemta 1985. gada 13. decembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par teritoriālo patvērumu (pieņemta 1967. gada 14. decembrī) (angļu valodā)

Konvencija par precētas sievietes pilsonību (pieņemta 1957. gada 29. janvārī)

- Apvienoto Nāciju Deklarācija par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu (1963. gada 20. novembris)

ANO Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1965. gada 21. decembrī)

- ANO Starptautiskā konvencija par aparteīda noziegumu izkaušanu un sodu par to (pieņemta 1973. gada 30. novembrī)

- ANO Starptautiskā konvencija pret aparteīdu sportā (pieņemta 1985. gada 10. decembrī)

- ANO Deklarācija par jebkuras neiecietības un diskriminācijas, kas balstās uz reliģiju vai pārliecību, izskaušanu (pieņemta 1981. gada 25. novembrī) (angļu valodā)

Deklarācija par pamatprincipiem masu informācijas līdzekļu ieguldījumam miera un starptautiskās izpratnes stiprināšanai, cilvēka tiesību sekmēšanai un rasisma, aparteīda un kara propagandas apkarošanai (pieņemta 1978. gada 28. novembrī) (angļu valodā)

Deklarācija par rasi un rasu aizspriedumiem (pieņemta 1978. gada 27. novembrī) (angļu valodā)

ANO Deklarācija par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām (Pieņemta 1992. gada 18. decembrī) (angļu valodā)

- ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1979. gada 18. decembrī) (angļu valodā)

- ANO Konvencija par sieviešu politiskajām tiesībām (pieņemta 1952. gada 20. decembrī)

- ANO Deklarācija par sieviešu un bērnu aizsardzību ārkārtējā stāvokļa un bruņota konflikta gadījumā (pieņemta1974. gada 14. decembrī) (angļu valodā)

- Konvencija par piekrišanu stāties laulībā, minimālo laulību vecumu un laulību reģistrāciju (atklāta parakstīšanai un ratificēšanai 1962. gada 7. novembrī) (angļu valodā)

- Rekomendācija par piekrišanu laulībām, minimālo laulību vecumu un laulību reģistrāciju (pieņemta 1965. gada 1. novembrī) (angļu valodā)

- Invalīdu tiesību deklarācija (pasludināta 1975. gada 9. decembrī) (angļu valodā)

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (pieņemta 2006. gada 6. decembrī)

Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols (pieņemts 2006.gada 13.decembrī)

- Paraugnoteikumi par vienlīdzīgām iespējām invalīdiem (pieņemti 1993. gada 20. decembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par garīgi atpalikušo cilvēku tiesībām (pasludināta 1971. gada 20. decembrī) (angļu valodā)

- Principi garīgi slimu personu aizsardzībai un garīgās veselības aprūpes uzlabošanai (pieņemti 1991. gada 17. decembrī) (angļu valodā)

- ANO noteikumi nepilngadīgo, kuriem atņemta viņu brīvība, aizsardzībai (pieņemti 1990. gada 14. decembrī) (angļu valodā)

- ANO Vadlīnijas nepilngadīgo noziedzības novēršanai (Rijadas Vadlīnijas) (pieņemtas 1990. gada 14. decembrī) (angļu valodā) 

- ANO Pusaudžu tieslietu administrēšanas Minimālā Standarta noteikumi (Pekinas noteikumi) (pieņemti 1985. gada 29. novembrī) (angļu valodā) 

- Konvencija par verdzību (parakstīta 1926. gada 25. septembrī) (angļu valodā) 

- Protokols, kas papildina Konvenciju par verdzību, kas parakstīta Ženēvā 1926. gada 25. septembrī (pieņemts 1953. gada 23. oktobrī) (angļu valodā) 

Papildu Konvencija par verdzības, vergu tirdzniecības un verdzībai līdzīgu institūtu un prakses izskaušanu (pieņemta 1956. gada 7. septembrī) (angļu valodā) 

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr.29 par piespiedu darbu (pieņemta 1930. gada 28. jūnijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1957. gada Konvencija par piespiedu darba izskaušanu (C105) (pieņemta 1957. gada 25. jūnijā) (angļu valodā) 

- ANO Konvencija par tirdzniecības ar cilvēkiem un par citu personu prostitūcijas ekspluatācijas izskaušanu (apstiprināta 1949. gada 2. decembrī) (angļu valodā) 

ANO Ieslodzīto režīma Minimālie Standartnoteikumi (apstiprināti 1955. gadā)

- ANO Pamatprincipi attieksmei pret cietumniekiem (pieņemti 1990. gada 14. decembrī)

- Principu apkopojums par visu personu aizsardzību, kuras ir jebkādā veidā aizturētas vai atrodas apcietinājumā (pieņemts 1988. gada 9. decembrī) (angļu valodā) 

- Deklarācija par visu personu aizsardzību pret pakļaušanu spīdzināšanai vai citam cietsirdīgam, nehumānam un pazemojošam režīmam vai sodam (pieņemta 1975. gada 9. decembrī) (angļu valodā) 

- Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem (parakstīta 1984. gada 10. decembrī)

- Medicīnas ētikas principi veselības aprūpes personāla, sevišķi ārstu, lomai cietumnieku un aizturēto aizsardzībā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, nehumānu vai pazemojošu apiešanos vai sodīšanu (pieņemti 1982. gada 18. decembrī) (angļu valodā) 

- Uz nāvi notiesāto tiesību aizsardzības garantēšanas noteikumi (pieņemti 1984. gada 25. maijā) (angļu valodā)

- ANO Standarta minimuma noteikumi par sodiem bez brīvības atņemšanas (Tokijas noteikumi) (pieņemti 1990. gada 14. decembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par justīcijas pamatprincipiem noziegumu un varas ļaunprātīgas izmantošanas upuriem (1985. gada 29. novembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu (pieņemta 1992. gada 18. decembrī) (angļu valodā)

- Nelikumīgas, patvaļīgas un tūlītējas nāves sodu izpildīšanas efektīvas novēršanas un izmeklēšanas principi (pieņemti 1989.gada 24.maijā) (angļu valodā)

- Tiesu varas neatkarības pamatprincipi (apstiprināti 1985. gada 29. novembrī)

- Krimināllietu tiesvedības nodošanas parauglīgums (pieņemts 1990.gada 14.decembrī)

- Nosacīti sodīto vai nosacīti atbrīvoto likumpārkāpēju uzraudzības nodošanas parauglīgums (pieņemts 1990. gada 14. decembrī) (angļu valodā)

- Tiesību sargāšanas amatpersonu uzvedības kodekss (pieņemts 1979. gada 17. decembrī) (angļu valodā)

- Pamatprincipi par tiesību sargāšanas amatpersonu spēka un ieroču izmantošanu (pieņemti 1990. gadā) (angļu valodā)

- Advokātu lomas pamatprincipi (pieņemti 1990. gadā)

- Prokuroru lomas vadlīnijas (pieņemtas 1990. gadā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1948. gada Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties organizācijās aizsardzību (C87) (pieņemta 1948. gada 9. jūlijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1949. gada Konvencija par tiesībām apvienoties organizācijās un sarunām par darba koplīguma slēgšanu (C98) (pieņemta 1949. gada 1. jūlijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija (Nr. 35) par strādnieku pārstāvju aizsardzību un apstākļiem kas uzņēmumā jārada strādnieku pārstāvjiem (Strādnieku pārstāvju konvencija) (pieņemta 1971. gada 30. jūnijā)

- ANO Starptautiskā Konvencija Viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu aizsardzībai (pieņemta 1990. gada 18. decembrī) (angļu valodā)

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļa

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija

- ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām

- Teherānas deklarācija (pasludināta 1968. gada 13. maijā)

- Deklarācija par sociālo progresu un attīstību (pasludināta 1969.gada 11.decembrī)

- Deklarācija par tiesībām uz attīstību (pieņemta 1986. gada 4. decembrī)

- Konvencija par bēgļa statusu (pieņemta 1951. gada 28. jūlijā)

Protokols Konvencijai par bēgļa statusu

- ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārvaldes statūti (pieņemti 1950. gada 14. decembrī)

- Konvencija par bezvalstnieka (apatrīda) statusu (pieņemta 1954. gada 28. septembrī)

Konvencija par bezvalstniecības samazināšanu (pieņemta 1961. gada 30. augustā)

- Deklarācija par to personu tiesībām, kuras nav tās valsts pilsoņi, kurā viņas dzīvo (pieņemta 1985. gada 13. decembrī) (angļu valodā)

- Apvienoto Nāciju Deklarācija par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu (1963. gada 20. novembris)

ANO Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1965. gada 21. decembrī)

Konvencija pret diskrimināciju izglītībā (pieņemta 1960. gada 14. decembrī)

- Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par diskrimināciju nodarbinātībā un profesijā (pieņemta 1958. gada 25. jūnijā) (angļu valodā)

Deklarācija par pamatprincipiem masu informācijas līdzekļu ieguldījumam miera un starptautiskās izpratnes stiprināšanai, cilvēka tiesību sekmēšanai un rasisma, aparteīda un kara propagandas apkarošanai (pieņemta 1978. gada 28. novembrī) (angļu valodā)

Deklarācija par rasi un rasu aizspriedumiem (pieņemta 1978. gada 27. novembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par sieviešu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1967. gada 7. novembrī) (angļu valodā)

- Starptautiskās Darba organizācijas Vienlīdzīgas samaksas konvencija (pieņemta 1951. gada 29. jūnijā)

- Invalīdu tiesību deklarācija (pasludināta 1975. gada 9. decembrī) (angļu valodā)

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (pieņemta 2006. gada 6. decembrī)

Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols (pieņemts 2006.gada 13.decembrī)

- Paraugnoteikumi par vienlīdzīgām iespējām invalīdiem (pieņemti 1993. gada 20. decembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par garīgi atpalikušo cilvēku tiesībām (pasludināta 1971. gada 20. decembrī) (angļu valodā)

- Principi garīgi slimu personu aizsardzībai un garīgās veselības aprūpes uzlabošanai (pieņemti 1991. gada 17. decembrī) (angļu valodā)

- ANO Deklarācija par bērnu aizsardzības un labklājības sociālajiem un tiesiskajiem principiem, it īpaši attiecībā uz bērnu nodošanu audzināšanā vai nacionālo vai starptautisko adopciju (pieņemta 1986. gada 3. decembrī) (angļu valodā)

- Protokols, kas papildina Konvenciju par verdzību, kas parakstīta Ženēvā 1926. gada 25. septembrī (pieņemts 1953. gada 23. oktobrī) (angļu valodā) 

Papildu Konvencija par verdzības, vergu tirdzniecības un verdzībai līdzīgu institūtu un prakses izskaušanu (pieņemta 1956. gada 7. septembrī) (angļu valodā) 

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr.29 par piespiedu darbu (pieņemta 1930. gada 28. jūnijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1957. gada Konvencija par piespiedu darba izskaušanu (C105) (pieņemta 1957. gada 25. jūnijā) (angļu valodā) 

- ANO Konvencija par tirdzniecības ar cilvēkiem un par citu personu prostitūcijas ekspluatācijas izskaušanu (apstiprināta 1949. gada 2. decembrī) (angļu valodā) 

- Starptautiskās Darba organizācijas 1948. gada Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties organizācijās aizsardzību (C87) (pieņemta 1948. gada 9. jūlijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1949. gada Konvencija par tiesībām apvienoties organizācijās un sarunām par darba koplīguma slēgšanu (C98) (pieņemta 1949. gada 1. jūlijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija (Nr. 35) par strādnieku pārstāvju aizsardzību un apstākļiem kas uzņēmumā jārada strādnieku pārstāvjiem (Strādnieku pārstāvju konvencija) (pieņemta 1971. gada 30. jūnijā)

- ANO Starptautiskā Konvencija Viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu aizsardzībai (pieņemta 1990. gada 18. decembrī) (angļu valodā)

- Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija (Nr.122) par nodarbinātības politiku (Nodarbinātības politikas konvencija) (pieņemta 1964. gada 9. jūlijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija (Nr.168) par nodarbinātības veicināšanu un aizsardzību pret bezdarbu (pieņemta 1988. gada 21. jūnijā) (angļu valodā)

- Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija (Nr. 154) par darba koplīguma slēgšanas veicināšanu (pieņemta 1981. gada 19. jūnijā) (angļu valodā)

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Par iknedēļas atpūtu tirdzniecībā un iestādēs (pieņemta 1957. gada 26. jūnijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1978. gada Darba attiecību (valsts dienests) konvencija (C151) (pieņemta 1978. gada 27. jūnijā) (angļu valodā)

Bērnu tiesību nodaļa

- Teherānas deklarācija (pasludināta 1968. gada 13. maijā)

- Deklarācija par sociālo progresu un attīstību (pasludināta 1969.gada 11.decembrī)

- Deklarācija par tiesībām uz attīstību (pieņemta 1986. gada 4. decembrī)

- Konvencija par bēgļa statusu (pieņemta 1951. gada 28. jūlijā)

Protokols Konvencijai par bēgļa statusu

- ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārvaldes statūti (pieņemti 1950. gada 14. decembrī)

- Konvencija par bezvalstnieka (apatrīda) statusu (pieņemta 1954. gada 28. septembrī)

Konvencija par bezvalstniecības samazināšanu (pieņemta 1961. gada 30. augustā)

- Deklarācija par to personu tiesībām, kuras nav tās valsts pilsoņi, kurā viņas dzīvo (pieņemta 1985. gada 13. decembrī) (angļu valodā)

- Apvienoto Nāciju Deklarācija par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu (1963. gada 20. novembris)

ANO Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (pieņemta 1965. gada 21. decembrī)

Konvencija pret diskrimināciju izglītībā (pieņemta 1960. gada 14. decembrī)

Deklarācija par pamatprincipiem masu informācijas līdzekļu ieguldījumam miera un starptautiskās izpratnes stiprināšanai, cilvēka tiesību sekmēšanai un rasisma, aparteīda un kara propagandas apkarošanai (pieņemta 1978. gada 28. novembrī) (angļu valodā)

Deklarācija par rasi un rasu aizspriedumiem (pieņemta 1978. gada 27. novembrī) (angļu valodā)

- ANO Deklarācija par sieviešu un bērnu aizsardzību ārkārtējā stāvokļa un bruņota konflikta gadījumā (pieņemta1974. gada 14. decembrī) (angļu valodā)

- Konvencija par piekrišanu stāties laulībā, minimālo laulību vecumu un laulību reģistrāciju (atklāta parakstīšanai un ratificēšanai 1962. gada 7. novembrī) (angļu valodā)

- Rekomendācija par piekrišanu laulībām, minimālo laulību vecumu un laulību reģistrāciju (pieņemta 1965. gada 1. novembrī) (angļu valodā)

- Invalīdu tiesību deklarācija (pasludināta 1975. gada 9. decembrī) (angļu valodā)

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (pieņemta 2006. gada 6. decembrī)

Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols (pieņemts 2006.gada 13.decembrī)

- Paraugnoteikumi par vienlīdzīgām iespējām invalīdiem (pieņemti 1993. gada 20. decembrī) (angļu valodā)

- Deklarācija par garīgi atpalikušo cilvēku tiesībām (pasludināta 1971. gada 20. decembrī) (angļu valodā)

- Principi garīgi slimu personu aizsardzībai un garīgās veselības aprūpes uzlabošanai (pieņemti 1991. gada 17. decembrī) (angļu valodā)

- ANO Bērnu tiesību deklarācija (pieņemta 1959. gada 20. novembrī) (angļu valodā)

ANO Bērnu tiesību konvencija (parakstīta 1989. gada 20. novembrī)

- ANO noteikumi nepilngadīgo, kuriem atņemta viņu brīvība, aizsardzībai (pieņemti 1990. gada 14. decembrī) (angļu valodā)

- ANO Deklarācija par bērnu aizsardzības un labklājības sociālajiem un tiesiskajiem principiem, it īpaši attiecībā uz bērnu nodošanu audzināšanā vai nacionālo vai starptautisko adopciju (pieņemta 1986. gada 3. decembrī) (angļu valodā)

- ANO Vadlīnijas nepilngadīgo noziedzības novēršanai (Rijadas Vadlīnijas) (pieņemtas 1990. gada 14. decembrī) (angļu valodā) 

- ANO Pusaudžu tieslietu administrēšanas Minimālā Standarta noteikumi (Pekinas noteikumi) (pieņemti 1985. gada 29. novembrī) (angļu valodā) 

- Konvencija par verdzību (parakstīta 1926. gada 25. septembrī) (angļu valodā) 

- Protokols, kas papildina Konvenciju par verdzību, kas parakstīta Ženēvā 1926. gada 25. septembrī (pieņemts 1953. gada 23. oktobrī) (angļu valodā) 

Papildu Konvencija par verdzības, vergu tirdzniecības un verdzībai līdzīgu institūtu un prakses izskaušanu (pieņemta 1956. gada 7. septembrī) (angļu valodā) 

- Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr.29 par piespiedu darbu (pieņemta 1930. gada 28. jūnijā)

- Starptautiskās Darba organizācijas 1957. gada Konvencija par piespiedu darba izskaušanu (C105) (pieņemta 1957. gada 25. jūnijā) (angļu valodā) 

- ANO Konvencija par tirdzniecības ar cilvēkiem un par citu personu prostitūcijas ekspluatācijas izskaušanu (apstiprināta 1949. gada 2. decembrī) (angļu valodā) 

- Deklarācija par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu (pieņemta 1992. gada 18. decembrī) (angļu valodā)