Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē: Pasākumi

Konference “Spalva stiprāka par zobenu”
5.-6. oktobris

Riga Conference The Pen Is Mightier than the Sword 5-6 October

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Kultūras ministrija un Tiesībsarga birojs kopā ar Eiropas Padomi rīko konferenci “Spalva stiprāka par zobenu? Risinot mūsdienu izaicinājumus vārda brīvības un žurnālistu drošības jomā”.

 • Konference, kas tiek organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā ietvaros, notiks Rīgā 2023. gada 5.–6. oktobrī, un to translēs tiešsaistē.
 • Pasākumu 5. oktobrī ievadīs gaidāmās Eiropas Padomes piecu gadu kampaņas par žurnālistu drošību atklāšana.

Abi pasākumi ir savstarpēji cieši saistīti, un tajos galvenā uzmanība tiks pievērsta izaicinājumiem vārda brīvībai un žurnālistu drošībai, tostarp konfliktu un hibrīdkara laikā.

Eiropas Padomes kampaņas par žurnālistu drošību uzsākšana iezīmēs ceļu virknei izšķirošu pasākumu, kuru mērķis ir efektīvi palielināt žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju drošību.

Konference saskan ar kampaņas mērķiem – pastiprināt Eiropas Padomes dalībvalstu centienus nodrošināt žurnālistu drošību un veicināt izpratni par viņu būtisko lomu demokrātijas funkcionēšanā.

Gan konference, gan kampaņas atklāšana nodrošinās ilgi gaidīto forumu, kurā varēs uzklausīt un apmainīties viedokļiem, pieredzi un paraugpraksi ar plašu jomas ekspertu loku, tostarp augsta līmeņa valsts un starptautiskiem pārstāvjiem, žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un juristiem. Darba valoda būs angļu valoda.

Konferences programma un pieteikšanās anketa Ārlietu ministrijas mājaslapā (angļu valodā).

Konference “Personas autonomijas veicināšana garīgās veselības aprūpē”
13.-14. novembris

Latvijas Universitātes Zinātņu māja, kurai blakus ir bērzs. Tekstā: Rīga 2023 konference Personas autonomijas veicināšana garīgās veselības aprūpē

Covid-19 pandēmija ir radījusi lielas bažas par veselību, tostarp garīgo veselību indivīdiem un kopienām.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzsver, ka

“pēdējos gados arvien vairāk tiek uzsvērta garīgās veselības nozīme globālās attīstības mērķu sasniegšanā, ko apliecina tās iekļaušana ilgtspējīgas attīstības mērķos. Tomēr, neskatoties uz progresu dažās valstīs, cilvēki ar garīgās veselības problēmām bieži piedzīvo smagus cilvēktiesību pārkāpumus, diskrimināciju un stigmatizēšanu”.

Ņemot vērā attiecīgo Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) judikatūru un Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) ziņojumus, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas paveikto nozīmīgo darbu cilvēku ar invaliditāti tiesību jomā, ir būtiska arī Eiropas Padomes (EP) rīcība, lai aizsargātu garīgās veselības aprūpes saņēmējus un veicinātu viņu autonomiju un cieņu.

 • Konference ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā pasākumiem. Tā notiks Rīgā 2023. gada 14. novembrī.
 • Pirms konferences, 13. novembrī notiks blakuspasākums, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta tēmas juridiskajai perspektīvai. Simpoziju praktizējošiem juristiem organizē Latvijas Republikas tiesībsargs un Latvijas Universitāte.  
 • Konference un simpozijs notiks klātienē Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Rīgā, Jelgavas ielā 3.
 • Pasākumu darba valoda ir angļu ar nodrošinātu tulkojumu latviešu valodā. Dalība ir bez maksas, bet ar iepriekšēju reģistrāciju

Konferencē iekļauti daudzsološi labās prakses piemēri par cilvēku ar garīgās veselības problēmām autonomijas īstenošanu, lai izceltu dalībvalstu rastos risinājumus un veicinātu izpratni par uz cilvēkiem orientētu pieeju un to, cik nozīmīgas ir cilvēka izvēles un pašnoteikšanās tiesības.

Valsts un starptautiska līmeņa ekspertu dalīšanās pieredzē pasākuma dalībniekiem sniegs iespēju informācijas apmaiņai, kā arī platformu iespējamo risinājumu identificēšanai, kas būtu noderīgi cilvēktiesībās balstītai pieejai garīgās veselības aprūpē.

Pasākumā uzstāsies pārstāvji no starptautiskām iestādēm un organizācijām, tostarp ECT, CPT, dalībvalstu cilvēktiesību aizstāvji, garīgās veselības aprūpes jautājumos iesaistītās nevalstiskās organizācijas (tostarp pacientus un viņu tuviniekus, kā arī veselības aprūpes speciālistus pārstāvošas organizācijas), Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs un akadēmiskās vides pārstāvji. Uz konferenci īpaši aicināti psihiatri, Latvijas psihoneiroloģisko slimnīcu, tiesu, prokuratūru, advokatūras, sociālo dienestu, bāriņtiesu, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas pašvaldību, atbildīgo ministriju, Valsts sociālās aprūpes centru un tematiski saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Simpozija programma

2023. gada 13. novembris

1. CILVĒKA AUTONOMIJA GARĪGĀS VESELĪBAS APRŪPĒ UN AR TO SAISTĪTIE IZAICINĀJUMI

 • Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) prakse
 • Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas novēršanai (CPT) apsvērumi
 • Latvijas pieredze

2. TIESĪBAS UZ AUTONOMIJU GARĪGĀS VESELĪBAS APRŪPĒ UN GALVENIE PRINCIPI TĀS NODROŠINĀŠANAI

3. ATBALSTA MEHĀNISMI TIESĪBSPĒJAS ĪSTENOŠANAI TIESISKAJĀ REGULĒJUMĀ

4. DISKUSIJAS

Konferences programma

2023. gada 14. novembris

1. ATKLĀŠANA

2. IEVADS TĒMĀ

3. NO TEORIJAS LĪDZ PRAKSEI

3.1. PROFILAKSE UN ATBALSTS

 • Slimnīcās balstītas iniciatīvas
 • Kopienās balstītas iniciatīvas
 • Globālas pieejas

3.2. APMĀCĪBA UN IZGLĪTĪBA

 • Profesionāļu izglītība un apmācība
 • Pacientu pieredzes mediatori

4. UZRAUDZĪBA UN IZPRATNES VEICINĀŠANA

 • Cilvēktiesību aizstāvju loma
 • Sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņas

5. NOSLĒGUMA SESIJA