Domu, apziņas un reliģijas brīvība

Latvijas Republikas Satversmes 99. pants
ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 18. pants
ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pants
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pants, arī 1. protokola 2. pants

Katrai personai ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Kā ir norādīts Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, šīs tiesības ietver arī brīvību mainīt savu reliģisko pārliecību vai ticību un nodoties savai reliģijai vai ticībai kā vienatnē, tā kopā ar citiem, piekopjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību. Tās ir arī tiesības neticēt un nepraktizēt ticību, ja persona to nevēlas.

Personas pārliecība nav saistāma tikai ar reliģiju. Tā ir jebkura personas pārliecība, kura ir nopietna un svarīga personai. Tas var būt, piemēram, pacifisms vai personas filozofiska pārliecība.

Šīs tiesības ir vērstas arī uz plurālisma saglabāšanu sabiedrībā. Tomēr personām ir jāakceptē tas, ka viņu pārliecība tiek plaši noliegta sabiedrībā, kā arī tas, ka pastāv citas pārliecības propaganda.