Tiesību jomas

Bērnu tiesības

Ikviena bērna tiesības neatkarīgi no valodas, nacionālās piederības, mantiskā stāvokļa vai citiem apstākļiem

Bērnu tiesības

#izglītība #kopābūšana #ģimene #vardarbība #aizsardzība

Pilsoniskās un politiskās tiesības

Cilvēka kā personības un sabiedrības locekļa tiesības un brīvības demokrātiskā valstī

Pilsoniskās un politiskās tiesības

#brīvība #drošība #tiesa #vēlēšanas #ārzemnieki

Cilvēku ar invaliditāti tiesības

Tiesības un mehānismi, kas aizsargā cilvēkus ar ilgstošiem fiziskiem, garīgiem, intelektuāliem vai maņu traucējumiem

Cilvēku ar invaliditāti tiesības

#pieejamība #piekļūstamība #asistents #pabalsti #patstāvība

Cilvēka pamattiesības

Indivīda un sabiedrības tiesības un privilēģijas, lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi

Cilvēka pamattiesības

#mājvieta #pabalsts #darbs #veselība #vide

Diskriminācija

Atšķirīga attieksme pret cilvēku bez objektīva un saprātīga iemesla

Diskriminācija

#vienlīdzība #līdztiesība #dzimums #invaliditāte #tautība #vecums #seksuālā orientācija #mobings #bosings

Datu aizsardzība

Personas datus drīkst vākt, uzglabāt un izmantot tikai likuma ietvaros, nodrošinot tiesības uz privāto dzīvi

Datu aizsardzība

#privātums #cieņa #fotoattēls #video #novērošana

Ieslodzīto tiesības

Pamattiesības, kas jānodrošina ieslodzījuma vietās

Ieslodzīto tiesības

#tiesības #saziņa #drošība #privātums #cietums

Tiesību ievērošanas uzraudzība

Mehānismi un darbības tiesību ievērošanas uzraudzībai

Tiesību ievērošanas uzraudzība

#prevencija #pārbaude #laba pārvaldība #piedziņa

Necilvēcīga apiešanās

Likums aizliedz cietsirdīgu izturēšanos, spīdzināšanu un necilvēcīgu izturēšanos jebkur, tostarp slēgta tipa iestādēs

Necilvēcīga apiešanās

#vardarbība #prostitūcija #piespiedu darbs #spīdzināšana #pazemošana