Iesniegums

Videopamācība: Kā rakstīt iesniegumu?

Videopamācība: Ko rakstīt iesniegumā?

Tiesībsargam iesniegumu var iesniegt papīra formātā, sūtot pa pastu uz Tiesībsarga birojs, Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010 vai iesniedzot uz vietas Tiesībsarga birojā no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 09.00-16.00.

Elektroniski iesniegumu iespējams iesniegt:

 • e-pasta adresē tiesibsargs@tiesibsargs.lv – šādā gadījumā tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu;
 • tiesībsarga e-adresē – ja iesniedzējam ir izveidota sava e-adrese.

Kas ir e-adrese?

E-adrese jeb oficiālā elektroniskā adrese ir digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv (sadaļā “Mana darba vieta”) un nodrošina iespēju oficiāli sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm.

Jautājuma uzdošana

Jūs varat tiesībsargam uzdot jautājumus un saņemt atbildes par notikušiem vai iespējamiem cilvēktiesību un labas pārvaldības pārkāpumiem valsts vai pašvaldību iestādēs, diskrimināciju vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu. Atbilde tiek sniegta 14 dienu laikā.

 • E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
 • Tālrunis konsultācijām: +371 67686768; +371 25576154

Kā notiek iesniegumu iesniegšana un izskatīšana?

Tiesībsargs cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumus skata gan pēc savas iniciatīvas, gan uz individuālu iesniegumu pamata.

Korespondence (Tiesībsarga birojam adresēts iesniegums un Tiesībsarga biroja atbilde) starp tiesībsargu un personām, kuras atrodas militārajā dienestā, ārpusģimenes aprūpes, audzināšanas vai slēgta tipa iestādē, netiek pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai pārbaudei un nekavējoties tiek nodota adresātam.

Iesniegumu izskatīšana Tiesībsarga birojā ir bez maksas un konfidenciāla.

Kāda informācija jānorāda iesniegumā?

Iesniegumā jānorāda:

 • vārds, uzvārds;
 • tālruņa numurs;
 • adrese, uz kuru nosūtīt atbildi;
 • ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas palīdzēs sazināties ar iesnieguma iesniedzēju.

Iesniegums jāparaksta un jānorāda datums; to var iesniegt datorrakstā vai salasāmā rokrakstā.

Saistībā ar iespējamo pārkāpumu jānorāda:

 • iestāde vai persona, pret kuru tiek vērsta sūdzība;
 • detalizēts faktu izklāsts tādā secībā, kādā tie notikuši, sniedzot precīzu aprakstu par notikumiem un apstākļiem, norādot iesaistīto personu vai amatpersonu vārdu, uzvārdu, precīzu iestādes nosaukumu un adresi, kā arī pārkāpuma negatīvās sekas (nodarītais zaudējums);
 • informācija par to, vai iestādes rīcība vai lēmums ir apstrīdēts augstākā iestādē un pārsūdzēts, ja šāda iespēja ir pastāvējusi.

Iesniedzējam vispirms ir jāvēršas pie tām amatpersonām, kuru kompetencē ir konkrēto jautājumu izvērtēt pēc būtības un pārbaudīt apstrīdētā lēmuma tiesiskumu. Ja iesniedzējs nav izmantojis savu tiesību aizsardzības iespēju, tiesībsargs šādu iesniegumu parasti neizskata, bet sniedz informāciju par valstī izveidoto tiesību aizsardzības mehānismu un tā izmantošanas iespējām.

Iesniegumā īpaši jānorāda, ja iesniedzējs nevēlas, lai tiesībsargs sazinās ar atbildētāju un citām iesaistītajām iestādēm, kuras ir skatījušas konkrēto lietu vai ir tiesīgas to skatīt. Tāpat ir jādara zināms, ja iesniedzējs nevēlas, lai tiktu atklāti viņa personas dati, identitāte, tomēr jāņem vērā, ka šādā gadījumā tiesībsarga darbs var tikt apgrūtināts un iespēja veiksmīgi atrisināt lietu samazinās.

Iesniegumam jāpievieno to dokumentu kopijas, kas saistīti ar iespējamo pārkāpumu.