Tiesībsargs

Tavs aizstāvis cilvēktiesību jautājumos!

 • iesnieguma ikona

  Vēlos iesniegt sūdzību / ierosinājumu

 • Lapas ikona ar lupu

  Vēlos atrast resursu datubāzē

 • telefona klausules ikona

  Vēlos ar Jums sazināties

Aktualitātes

Visas aktualitātes

Kas ir tiesībsargs?

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kura rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

Tiesībsarga likums stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī, izveidojot tiesībsarga institūciju. Par pirmo tiesībsargu 2007. gada 1. martā Latvijas Republikas Saeima ievēlēja Romānu Apsīti.

Pirms tiesībsarga institūcijas izveides Latvijā darbojās Valsts cilvēktiesību birojs, un Tiesībsarga birojs ir šīs sākotnējās Latvijas cilvēktiesību aizsardzības institūcijas tiesību un saistību pārņēmējs.

Citās valstīs tiesībsargu visbiežāk sauc par ombudu. Igaunijas tiesībsargu sauc par tieslietu kancleru, bet Lietuvas tiesībsargs ir Seima kontrolieris.

Ko dara tiesībsargs?

Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu.

Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas:

 • veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību;
 • sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu;
 • izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē;
 • atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu;
 • sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.
Tiesībsarga Jura Jansona portrets pie Latvijas Republikas karoga

Tiesībsargs

Juris Jansons

Dzīvesgājuma apraksts
Vairāk par Tiesībsarga biroju

Tiesību resursi

Skatīt visus

Tiesību jomas

Bērnu tiesības

Ikviena bērna tiesības neatkarīgi no valodas, nacionālās piederības, mantiskā stāvokļa vai citiem apstākļiem

Bērnu tiesības

#izglītība #kopābūšana #ģimene #vardarbība #aizsardzība

Pilsoniskās un politiskās tiesības

Cilvēka kā personības un sabiedrības locekļa tiesības un brīvības demokrātiskā valstī

Pilsoniskās un politiskās tiesības

#brīvība #drošība #tiesa #vēlēšanas #ārzemnieki

Cilvēku ar invaliditāti tiesības

Tiesības un mehānismi, kas aizsargā cilvēkus ar ilgstošiem fiziskiem, garīgiem, intelektuāliem vai maņu traucējumiem

Cilvēku ar invaliditāti tiesības

#pieejamība #piekļūstamība #asistents #pabalsti #patstāvība

Cilvēka pamattiesības

Indivīda un sabiedrības tiesības un privilēģijas, lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi

Cilvēka pamattiesības

#mājvieta #pabalsts #darbs #veselība #vide

Diskriminācija

Atšķirīga attieksme pret cilvēku bez objektīva un saprātīga iemesla

Diskriminācija

#vienlīdzība #līdztiesība #dzimums #invaliditāte #tautība #vecums #seksuālā orientācija #mobings #bosings

Datu aizsardzība

Personas datus drīkst vākt, uzglabāt un izmantot tikai likuma ietvaros, nodrošinot tiesības uz privāto dzīvi

Datu aizsardzība

#privātums #cieņa #fotoattēls #video #novērošana

Ieslodzīto tiesības

Pamattiesības, kas jānodrošina ieslodzījuma vietās

Ieslodzīto tiesības

#tiesības #saziņa #drošība #privātums #cietums

Tiesību ievērošanas uzraudzība

Mehānismi un darbības tiesību ievērošanas uzraudzībai

Tiesību ievērošanas uzraudzība

#prevencija #pārbaude #laba pārvaldība #piedziņa

Necilvēcīga apiešanās

Likums aizliedz cietsirdīgu izturēšanos, spīdzināšanu un necilvēcīgu izturēšanos jebkur, tostarp slēgta tipa iestādēs

Necilvēcīga apiešanās

#vardarbība #prostitūcija #piespiedu darbs #spīdzināšana #pazemošana

Skatīt visas jomas