Vairāk par biedrošanās brīvību

Latvijas Republikas Satversmes 102. pants
ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 20. pants
ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 22. pants
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 11. pants

Biedrošanās brīvība garantē tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās jebkura kopēja mērķa, kas nav aizliegts ar likumu, sasniegšanai. ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 20. pants satur arī īpašu norādi uz to, ka nevienu nedrīkst piespiest iestāties kādā organizācijā.

Biedrošanās brīvībai var būt visdažādākās izpausmes formas – kultūras, sporta, mākslas, izglītības, labdarības, ideoloģiskās, interešu grupu un citas personu apvienības. Par speciālajām biedrošanās brīvības izpausmes formām ir uzskatāmas politiskās partijas, reliģiskās organizācijas un arodbiedrības.