Vairāk par pārvietošanās brīvību

Latvijas Republikas Satversmes 98.pants
ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 9. un 13. pants
ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. un 13. pants
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4.protokola 2., 3. un 4. pants un 7.protokola 1., 6(5).pants

Pārvietošanās brīvība ir tiesības netraucēti pārvietoties teritorijā un izvēlēties dzīvesvietu. Tāpat tā paredz, ka jebkuram ir tiesības brīvi atstāt jebkuru valsti, arī to, kur persona ir pilsonis. Šī brīvība paredz, ka no valsts nevar tikt izraidīti un tajā ir jāļauj iebraukt tās pilsoņiem, kā arī to, ka ir aizliegta masveida ārvalstnieku izraidīšana.