Vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu

Tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no būtiskākajām pamattiesībām, ko garantē Latvijas Republikas Satversmes 92.pants. No šo tiesību pienācīgas nodrošināšanas lielā mērā ir atkarīga pārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība. Ievērojot to, ka Latvijas sabiedrības uzticamība tiesu sistēmai tiek vērtēta diezgan zemu, šo tiesību nodrošināšana atbilstoši izvirzītajiem cilvēktiesību standartiem ir ļoti nozīmīga. 

Tiesībsargs ik gadu saņem personu iesniegumus, kuros tiek informēts gan par iespējamiem tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumiem pirmstiesas procesā, gan tiesvedības laikā dažādos procesos. Vēl arvien aktuāli ir jautājumi, kas attiecas uz pieeju tiesai, personām nodrošinātās juridiskās palīdzības kvalitāti, tiesvedības ilgumu, nepietiekamu tiesas nolēmumu motivāciju, personu tiesībām saņemt atbilstošu kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem kriminālprocesā, tostarp arī no valsts, par nesamērīgi ilgiem tiesvedības procesiem, kā arī par sprieduma izpildi.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Latvijas Republikas Satversmes 92. pants
ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 10., 11. pants
ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 14., 15. pants
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pants, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 7.protokola 2., 3., 4.pants.

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija nosaka, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Šīs tiesības ietver dažādus aspektus — tiesas taisnīguma, atklātuma, neatkarības, savlaicīguma, objektivitātes un likumības principus, tiesas sprieduma publiskošanu, nevainīguma prezumpciju un citas garantijas tiesas procesā iesaistītajām pusēm.

Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Valstij jāraugās, lai nevainīguma prezumpcija tiktu ievērota gan tiesībsargājošo iestāžu darbībās, gan plašsaziņas līdzekļos un sabiedrības aktivitātēs. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.

Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību. Valstij ir jānodrošina bezmaksas advokāts mazaizsargātajām sabiedrības grupām, kā arī jāveic visi iespējamie pasākumi, lai maznodrošinātas personas varētu pilnībā realizēt savas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošinājums ir ļoti būtisks, jo tas ietekmē iespējas aizsargāt personas pārējās tiesības. Par tiesisku un demokrātisku var saukt tikai tādu valsti, kurā personas var paļauties uz tiesībsargājošo iestāžu likumīgu, objektīvu un operatīvu darbību.