Vairāk par tiesībām uz tiesisko statusu – pilsonības, patvēruma un migrācijas jautājumiem

ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 6. un 15. pants
ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. pants
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Septītā Protokola 1.pants
Konvencija par bēgļa statusu

Vispārējs starptautisko cilvēktiesību princips nosaka, ka katram cilvēkam, lai kur viņš atrastos, ir tiesības uz viņa atzīšanu par tiesību subjektu – lai valstī viņam tiktu piešķirts noteikts statuss, statusam atbilstošs tiesību un pienākumu kopums, kā arī attiecīgi personu apliecinoši dokumenti.

Ir noteiktas cilvēktiesību garantijas, kas jānodrošina ikvienai personai neatkarīgi no statusa (piem., tiesības uz dzīvību), bet pārējais personas tiesību un pienākumu kopums atšķirties atkarībā no statusa – vai persona ir valsts pilsonis, pastāvīgais iedzīvotājs, bēglis vai ieceļojis īslaicīgi. Taču ir būtiski, lai valstī pastāvētu noteikta sistēma personu legalizācijai un statusa piešķiršanai, un tas notiktu bez jebkādas diskriminācijas, ievērojot nacionālo un starptautisko tiesību normas. Visām iestādēm, risinot ar personu statusu saistītos jautājumus, jāievēro cilvēktiesību normas – jāapejas humāni un likumā pieļautajās robežās ņemot vērā personu tiesības uz, piemēram, ģimenes dzīvi, brīvību un drošību.