Vairāk par tiesībām vēlēt un tikt ievēlētam

Latvijas Republikas Satversmes 101., 8. un 9. pants
ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 21. pants
ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. pants
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 3. pants

Vēlēšanu tiesības – gan tiesības vēlēt, gan tikt ievēlētam – ir cieši saistītas ar tiesībām uz līdzdalību valsts un pašvaldību darbībā. Šīs tiesības nodrošina pilsoņu pārstāvību valsts un pašvaldību darbā un ir viens no demokrātiskas valsts pamatelementiem.

Šīm tiesībām atbilst valsts pienākums gādāt, lai tiesības vēlēt un tikt ievēlētam būtu praktiski īstenojamas bez nepamatotiem ierobežojumiem. No tā izriet, ka pieļaujami tikai objektīvi pamatoti un saprātīgi, likumā noteikti ierobežojumi. Tas attiecas ne tikai uz vēlēšanu norises laiku, bet arī uz vēlēšanu kārtību plašākā nozīmē – reģistrēšanos balsošanai vai kandidēšanai, vēlēšanu periodiskumu un pieejamību, rezultātu apkopošanas un pasludināšanas kārtību. Visā vēlēšanu procesā jānodrošina vienlīdzība un vēlētāju brīvas gribas paušana.