Tikšanās ar EDSO un ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomiteju

Otrdien, 21. februārī, Tiesībsarga biroja pārstāvji tikās ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja (ODIHR) un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Spīdzināšanas novēršanas apakškomitejas (SPT) pārstāvjiem. Tikšanās norisinājās ODIHR un SPT kopēja projekta ietvaros ar mērķi stiprināt nacionālos preventīvos mehānismus.

Tiesībsarga biroja pārstāvji informēja viesus par preventīvā mehānismā mandātu un Latvijas Republikas tiesībsarga funkcijām tā īstenošanai. Tika pārrunāta vizīšu veikšanas sistēma uz tādām slēgta tipa iestādēm kā ieslodzījuma vietām (cietumiem), īslaicīgās aizturēšanās vietām, aizturēto ārzemnieku izmitināšanas vietām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm senioriem (pansionātiem) un bērniem, psihiatriskajām slimnīcām un skolām ar internātiem.

Sarunas laikā tika uzsvērts, cik liela nozīme ir sadarbībai ar dažādām iestādēm un organizācijām, lai preventīvi novērstu sliktas izturēšanās riskus. Dalībnieki apsprieda labo praksi sabiedrības informēšanā par preventīvo darbu un tiesībsarga rekomendācijām, kā arī sabiedrības, tostarp jauniešu, izglītošanas nozīmi.

Uzziņai

ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomiteja (SPT) ir lielākā ANO cilvēktiesību līgumu uzraudzības institūcija, kura uzrauga apcietinājuma apstākļus un izturēšanos pret cilvēkiem, kurām atņemta vai ierobežota brīvība. SPT arī konsultē un atbalsta valstis par ANO Spīdzināšanas novēršanas konvencijas papildprotokolu (OPCAT), tostarp par nacionālo preventīvo mehānismu izveidi un darbību.

Nacionālais preventīvais mehānisms ir neatkarīgs mehānisms, kura viens no galvenajiem pienākumiem ir veikt regulāras vizītes uz iestādēm, kurās cilvēkiem ir vai varētu tikt ierobežota brīvība (piemēram, ieslodzījuma vietās, sociālās aprūpes centros), ar mērķi novērst sliktas izturēšanās riskus. Šī funkcija izriet no ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvā protokola (Papildprotokola), ko Latvija ratificēja 2021. gada 10. decembrī (spēkā kopš 2022. gada 9. janvāra). Latvijā tādējādi bija izveidojusies unikāla situācija – valsts bija ielikusi pamatus preventīvā mehānisma izveidē vēl pirms Protokola ratificēšanas.