Budžets un īpašumi

Tiesībsarga biroju finansē no valsts budžeta programmas 01.00.00 “Tiesībsarga birojs”. Programmas mērķis ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā arī atbilstoši Satversmei un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenie uzdevumi:

 • risināt strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un iestādēm ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 • izglītot Latvijas iedzīvotājus par cilvēktiesībām un šo tiesību nozīmi;
 • preventīvi novērst cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumus, informēt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus par labas pārvaldības principu;
 • informēt sabiedrību par tiesībsarga pārbaudes lietām, kurām ir būtiska nozīme sabiedrībā kopumā;
 • veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 • pilnveidot Tiesībsarga biroja spējas efektīvāk izskatīt sūdzības, samazināt pārbaudes lietu izskatīšanas laiku;
 • sniegt ieteikumus Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 • nodrošināt efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanu;
 • turpināt veidot Tiesībsarga biroju kā informācijas centru cilvēktiesību jautājumos;
 • pārraudzīt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām un Bērnu tiesību konvencijas īstenošanu Latvijā;
 • turpināt sadarbību ar citu valstu ombudiem un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām;
 • veikt nacionālā preventīvā mehānisma funkciju;
 • veicināt Eiropas Padomes noteikto stratēģisko prioritāšu sasniegšanu, stiprinot cilvēktiesību standartu ievērošanu EP dalībvalstīs.

2023. gadā plānotais valsts budžeta finansējums bija 2,62 miljoni eiro, bet pārskata periodā faktiski apgūtais valsts budžeta finansējums – 2,71 miljoni eiro.

Rekomendāciju izpilde

Tiesībsarga sniegto rekomendāciju izpilde pēdējos trīs gados:

GadsProcenti
2021. gads76,44 %
2022. gads72,22 %
2023. gads77,38 %
Rekomendāciju izpilde 2021.-2023. gadā

Informācija par Tiesībsarga biroja iepirkumiem

Īpašumi

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nomā biroja ēku Baznīcas ielā 25, Rīgā.