Konsultatīvā padome par izglītības pieejamību

Tiesībsargs 2011. gadā izveidoja konsultatīvo padomi izglītības pieejamības izvērtēšanai.

Padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir apzināt ekspertu viedokli un izstrādāt priekšlikumus par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā valsts garantēto izglītības pieejamību.

Padomes galvenie uzdevumi ir izvērtēt izglītības pieejamības situāciju valstī, apzināt dažādu sociālo grupu un ekspertu viedokli par problemātiku izglītības pieejamības nodrošināšanā un sniegt tiesībsargam priekšlikumus izglītības pieejamības situācijas uzlabošanai.

Konsultatīvā padome izglītības pieejamību skata arī vienlīdzības, mācību līdzekļu un pamatizglītības obligātuma nodrošinājuma aspektā. Izglītības pieejamību skata valsts nodrošinātās bezmaksas pamatizglītības un vidējās izglītības kontekstā, t.i., ko ietver bezmaksas izglītības jēdziens, kādas izmaksas sedz valsts vai pašvaldība, bet par ko maksā vecāki.

Konsultatīvā padome par izglītības pieejamību uz pirmo sēdi sanāca 2011. gada 19. augustā. Jau pirmajā sēdē eksperti norādīja, ka izglītības pieejamības problēmas visskaudrāk skar maznodrošinātu ģimeņu bērnus, speciālo izglītības iestāžu audzēkņus un bērnus reģionos. Par būtiskiem izglītības pieejamību ietekmējošiem aspektiem eksperti atzīmēja arī bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu skolā, mācību grāmatu jautājuma sakārtošanu un skolas kancelejas preču kā vienota iepirkuma organizēšanu. Tika vērsta uzmanība arī uz nokļūšanu līdz skolai vai to, cik tāls ceļš skolniekam mērojams no mājas līdz skolai, jo ar šo aspektu nereti ir saistīta skolas izvēle.