Konsultatīvā padome Romu jautājumos

Tiesībsargs 2013. gadā izveidoja romu konsultatīvo padomi.

Romu konsultatīvās padomes galvenie uzdevumi ir:

  • izvērtēt laika periodā no 2007. gada līdz 2012. gadam veiktos pasākumus diskriminācijas novēršanai un atstumtības mazināšanai pret romu tautu;
  • izvērtēt nākamajā periodā no 2012. gada līdz 2020. gadam plānotos pasākumus diskriminācijas novēršanai un atstumtības mazināšanai pret romu tautu atbilstoši Eiropas Savienības programmā attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020. gadam izvirzītajiem pīlāriem: izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe, mājokļu pieejamība;
  • izstrādāt un sniegt tiesībsargam priekšlikumus stratēģijai, kas dotu gan sociālu labumu, gan uzlabotu romu un pārējās sabiedrības ekonomisko stāvokli;
  • izstrādāt un sniegt tiesībsargam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai novērstu romu tautas diskrimināciju, atstumtību, un panāktu romu tautas līdzvērtīgu dalību valsts ekonomiskajā attīstībā.