Par Tiesībsarga biroju

Tiesībsarga birojs ir tiesībsarga darbības nodrošināšanai izveidota iestāde, kas darbojas cilvēktiesību aizsardzības jomā.


Tiesībsarga biroja struktūru un iekšējās darbības noteikumus reglamentē biroja nolikums, kuru apstiprina tiesībsargs.


Tiesībsarga biroja darbība ir organizēta trijās tiesību nodaļās un divās atbalsta funkciju nodaļās.
Pamatdarbības nodaļas ir iedalītas atbilstoši tiesību katalogam un tās ir Pilsonisko un politisko tiesību nodaļa, Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļa un Bērnu tiesību nodaļa.

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas uzdevumi ir:

 1. Tiesībsarga likumā noteikto tiesībsarga uzdevumu izpilde, ievērojot tiesībsarga stratēģijā noteiktos mērķus un prioritātes, pilsonisko un politisko tiesību aizsardzības un veicināšanas jomā, tai skaitā, attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa aizsardzību un veicināšanu un diskriminācijas novēršanu pilsonisko un politisko tiesību jomā, kas ietver:
  1. tiesības uz dzīvību;
  2. spīdzināšanas, necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās un sodīšanas aizliegumu;
  3. tiesības uz brīvību un drošību;
  4. tiesības uz taisnīgu tiesu;
  5. tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību;
  6. tiesības brīvi pārvietoties valsts teritorijā;
  7. tiesības brīvi izbraukt no valsts un atgriezties tajā;
  8. personas tiesības uz tiesisko statusu;
  9. domu apziņas un reliģijas brīvību;
  10. personas vārda un izteiksmes brīvību;
  11. biedrošanās brīvību;
  12. pulcēšanās brīvību;
  13. tiesības vēlēt un tikt ievēlētam;
  14. tiesības pildīt valsts dienestu;
  15. personas izraidīšanas aizliegumu;
  16. procesuālās garantijas ārzemniekiem izraidīšanas gadījumā;
 2. Prevencijas daļas darba pārraudzība;
 3. līdzdalība Imigrācijas likumā noteiktā personas piespiedu izraidīšanas procesa novērošanā;
 4. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas veicināšana, aizsargāšana un pārraudzīšana pilsonisko un politisko tiesību jomā;
 5. gadījumā, ja tiek konstatēts atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpums pilsonisko un politisko tiesību jomā, neatkarīgas juridiskās palīdzības nodrošināšana diskriminācijas upuriem;
 6. Latvijai saistošo starptautisko tiesību normu, kā arī nacionālo normatīvo aktu īstenošanas uzraudzība pilsonisko un politisko tiesību jomā, tai skaitā, attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa aizsardzību un veicināšanu un diskriminācijas novēršanu pilsonisko un politisko tiesību jomā.

Prevencijas daļas uzdevums ir:
Tiesībsarga likumā noteikto tiesībsarga uzdevumu izpilde, ievērojot Tiesībsarga stratēģijā noteiktos mērķus un prioritātes, visās biroja kompetencē un pilnvarojumā ietilpstošajās tiesību nodrošināšanas, aizsardzības un veicināšanas jomās, ar mērķi novērst spīdzināšanas un citus nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas riskus, veicot regulāras un preventīva rakstura vizītes uz iestādēm, kurās ir vai varētu būt ierobežota personu brīvība.

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas uzdevumi ir:

 1. Tiesībsarga likumā noteikto tiesībsarga uzdevumu izpilde, ievērojot Tiesībsarga stratēģijā noteiktos mērķus un prioritātes, sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodrošināšanas, aizsardzības un veicināšanas jomā, tai skaitā, attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa aizsardzību un veicināšanu un diskriminācijas novēršanu sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā, kas ietver:
  1. tiesības uz darbu un taisnīgu atlīdzību;
  2. tiesības uz īpašumu;
  3. tiesības uz sociālo nodrošinājumu;
  4. tiesības uz mājokli;
  5. tiesības uz veselības aizsardzību;
  6. personas ar invaliditāti tiesības uz invaliditātes piešķiršanu, sociālo drošību un medicīnisko un sociālo rehabilitāciju;
  7. tiesības uz izglītību;
  8. zinātniskās, mākslinieciskās un citas jaunrades brīvību;
  9. tiesības uz labvēlīgu vidi;
  10. mazākumtautību tiesības uz etnisko un kultūras savdabību;
 2. labas pārvaldības principa ievērošanas valsts pārvaldē veicināšana;
 3. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas veicināšana, aizsargāšana un pārraudzīšana sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā;
 4. gadījumā, ja tiek konstatēts diskriminācijas aizlieguma pārkāpums sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā, neatkarīgas juridiskās palīdzības nodrošināšana diskriminācijas upuriem;
 5. Latvijai saistošo starptautisko tiesību normu, kā arī nacionālo normatīvo aktu īstenošanas uzraudzība sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā, tai skaitā, attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa aizsardzību un veicināšanu un diskriminācijas novēršanu sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā.

Bērnu tiesību nodaļa darbojas bērnu tiesību nodrošināšanas, aizsardzības un veicināšanas jomā. Nodaļas uzdevumi ir:

 1. Tiesībsarga likumā noteikto uzdevumu izpilde, ievērojot Tiesībsarga stratēģijā noteiktos mērķus un prioritātes, bērnu tiesību jomā, tai skaitā attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa aizsardzības un veicināšanas un diskriminācijas novēršanu bērnu tiesību jomā, kas ietver:
  1. bērna tiesības uz identitāti;
  2. bērna tiesības uzaugt ģimenē;
  3. bērna tiesības uz izglītību;
  4. bērna tiesības uz uzturlīdzekļiem;
  5. bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesības;
  6. bērna tiesības tikt uzklausītam;
  7. bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku;
  8. nolikuma 16. un 17. apakšpunktā minēto, ja tas attiecināms uz bērna tiesību un interešu aizsardzību;
 2. gadījumā, ja tiek konstatēts diskriminācijas aizlieguma pārkāpums bērnu tiesību jomā, neatkarīgas juridiskās palīdzības nodrošināšana diskriminācijas upuriem;
 3. ANO Konvencijas par bērna tiesībām, ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām un citu Latvijai saistošu starptautisko tiesību normu, kā arī nacionālo normatīvo aktu īstenošanas bērnu tiesību jomā uzraudzība.

Administratīvā nodaļa nodrošina Biroja administratīvi saimniecisko darbību. Nodaļas uzdevums ir:

 1. Kancelejas darba pārraudzība;
 2. personālvadības funkcijas nodrošināšana;
 3. finanšu resursu plānošana;
 4. darbības rezultatīvo rādītāju plānošana;
 5. grāmatvedības uzskaites kārtošana;
 6. iekšējās kontroles procedūru nodrošināšana;
 7. pārskatu sagatavošana;
 8. Biroja darbības nodrošināšana un saimnieciska apkalpošana.

Kancelejas uzdevums ir:

 1. tiesībsarga dienas kārtības plānošana un koordinēšana;
 2. informācijas aprites starp tiesībsargu un darbiniekiem, tiesībsargu un valsts pārvaldes iestādēm, fiziskām un juridiskām personām (apmeklētājiem), sadarbības partneriem nodrošināšana;
 3. iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu pamatdarbības jautājumos projektu izstrāde;
 4. iekšējo organizatorisko un rīkojumu dokumentu reģistra uzturēšana;
 5. apmeklētāju pieņemšanas organizēšana;
 6. dokumentu aprites organizēšana;
 7. lietvedības lietu kārtošana, saglabāšana, arhivēšanas organizēšana;
 8. Lietu nomenklatūras sastādīšana.

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas darba uzdevums ir:

 1. komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana;
 2. publisko pasākumu organizēšana, iekļaujot pasākumu saturā publicitātes nodrošinājumu;
 3. sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem tiesībsarga darbības atspoguļošanā;
 4. pētījumu, aptauju un projektu Biroja darbības jomā vadība;
 5. komunikācijas pasākumu, informatīvo materiālu un kampaņu Biroja darbības jomā veidošana;
 6. iekšējās komunikācijas veidošana;
 7. tiesībsarga un Biroja starptautiskās sadarbības nodrošinājums;
 8. tiesībsarga interneta mājas lapas administrēšana un uzturēšana.