07.02.2024.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-08-5G, 23A par bērnu tiesībām uz identitāti un saskarsmi ar tēvu

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-08-5G, 23A par bērnu tiesībām uz identitāti un saskarsmi ar tēvu

Kurš pieteica un par ko?

Pamatojoties uz personas iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2024-08-5G, 23A par [..] bāriņtiesas rīcību civillietu par bērnu identitāti un saskarsmi ar tēvu ietvaros un administratīvajā lietā par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?          

Pārbaudes lietas ietvaros tika izvērtēts, vai bāriņtiesas darbā nav konstatējami trūkumi tiesību normu piemērošanā, sniedzot atzinumus tiesai par bērnu identitātes noteikšanu un bērnu un tēva saskarsmes kārtības noteikšanu, un administratīvajā lietā par vecāku aizgādības tiesībām. Tika izvērtēta arī bāriņtiesas kā saskarsmes personas rīcības atbilstība tiesas nolēmumā noteiktajam – pakāpeniski veicināt un nodrošināt bērnu un tēva saskarsmes īstenošanu. 

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Vecākiem divi bērni: 12 un 7 gadus veci. Vecāki 2020. gada rudenī pārtrauca kopdzīvi, vienojās par vienādu bērnu aprūpes laiku – divas nedēļas pie katra. Māte iesniedza tiesā prasību par bērnu dzīvesvietas un saskarsmes kārtības noteikšanu, tika uzsākta civillieta. Pēc gada tiesa apstiprināja vecāku izlīgumu par tēva pagaidu saskarsmi ar bērniem. Vienošanās netika pildīta, tādēļ tiesa to grozīja un noteica tēva un bērnu saskarsmi saskarsmes personas – Bāriņtiesas klātbūtnē.

2021. gada pavasarī pēc mātes pieteikuma uzsākta otra civillieta par bērnu paternitāti, lai noskaidrotu bērnu izcelšanos un svītrotu tēva ierakstu dzimšanas reģistros. Bērnu tēvs bija veicis DNS analīzes, kas liecināja, ka bērni nav izcēlušies no viņa. Bāriņtiesa atzina, ka mātes prasījums nav bērnu interesēs. Māte grozīja prasījumu – lūdza par tēvu ierakstīt personu A, bet pierādījumi par bērnu izcelšanos no A netika iegūti. Māte vēlreiz grozīja prasījumu – lūdza par meitas tēvu ierakstīt personu B, mirušu 2017. gadā, bet vēlāk lūdza lietu izbeigt, jo pierādījumi tam netika iegūti. Lai gan māte bija lūgusi izbeigt lietu, viņa tiesas lēmumu par izbeigšanu pārsūdzēja. Tiesvedība noslēdzās 2024. gada janvārī, nesasniedzot mērķi noskaidrot bērnu izcelšanos. Ieraksts par tēvu netika grozīts.

Māte bija pateikusi bērniem, ka iesniedzējs nav viņu bioloģiskais tēvs, tā pasliktinot viņu attiecības ar tēvu. Saskarsme notika formāli – bērni ieradās Bāriņtiesā, bet ar tēvu nekontaktēja. Bāriņtiesa kā saskarsmes persona novēroja saskarsmi, bet neveica nekādas darbības tās veicināšanai, kā to bija noteikusi tiesa. Rezultātā tēva un bērnu attiecības ir pilnībā zudušas.

Būtiskākie secinājumi

Valstī noteiktais tiesību aizsardzības mehānisms, ja otrs vecāks formāli pilda tiesas nolēmumu par saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, bet faktiski neveicina bērnu un otra vecāka attiecību uzturēšanu, konkrētajā gadījumā nav efektīvs, jo tiesas nolēmuma izpilde nebūtu iespējama arī izmantojot piespiedu izpildes mehānismu – vēršoties pie zvērināta tiesu izpildītāja.

Bāriņtiesa kā saskarsmes persona un bērnu interešu aizstāvis pasīvi ir veikusi savus pienākumus, lai sasniegtu Tiesas noteikto mērķi uzlabot tēva saskarsmi ar bērniem, bijusi pasīvs vērotājs saskarsmes izpildē, faktiski pieļaujot, ka attiecības izzūd, nevis savlaicīgi iesaistījusi speciālistus saskarsmes nodrošināšanai.

Rekomendācijas

Bāriņtiesa aicināta ievērot tiesas pieņemtos nolēmumus un savas kompetences ietvaros veicināt, lai tos izpilda vecāki un bērni. Sarunās ar abiem vecākiem (ieteicams vienlaicīgi) skaidrot un nonākt pie vienotas izpratnes un mērķa speciālistu apmeklējumiem bērniem, lai saskaņotu abu vecāku pretrunīgās intereses un tiesas nolēmumā noteiktā saskarsmes tiesības izmantošanas kārtība tiktu pildīta.

Par atzinumā konstatēto informēts Bērnu aizsardzības centrs.