Bērnu drošība izglītības iestādēs

Tiesiskais regulējums

Latvijā ir izstrādāts tiesiskais regulējums par bērna drošību izglītības iestādēs un Tiesībsarga birojs iedzīvotāju ērtībai un pārskatāmībai ir to apkopojis.

Tiesībsarga biroja pārstāvji ir vairākās Latvijas skolās pēc to uzaicinājuma snieguši lekcijas un konsultācijas par tiesisko regulējumu saistībā ar bērna drošību izglītības iestādēs. Tiesībsarga birojs turpinās izglītojošo un skaidrojošo darbu arī turpmāk. Ja skola vēlas, lai Tiesībsarga biroja pārstāvji šādu lekciju vai konsultāciju sniedz, aicinām rakstveida lūgumu nosūtīt uz Tiesībsarga biroja e-pasta adresi tiesibsargs@tiesibsargs.lv.

Tiesībsarga biroja apkopotais materiāls par bērnu drošības izglītības iestādēs tiesisko regulējumu pievienots pielikumā.

Skolai jāuzrauga iesvētību pasākumi

Ik gadu vairākās izglītības iestādēs tiek īstenota tāda tradīcija kā “iesvētības” jeb 10. klašu skolēnu un pirmkursnieku uzņemšanas laiks. Tiesībsargs atgādina, ka skolas organizēts pasākums, kurā 10. klašu skolēniem vai pirmkursniekiem jāiztur dažādi vecāko klašu skolēnu izdomāti pārbaudījumi, nedrīkst būt saistīts ar vardarbību, personisko mantu bojāšanu un cita veida morāles un ētikas normām neatbilstošu rīcību.

Uzņemšana vidusskolā, tai skaitā, skolā ar profesionālo ievirzi, ir skolas organizēts pasākums, kurā 10. klašu skolēniem vai pirmā kursa audzēkņiem jāiztur dažādi vecāko klašu skolēnu izdomāti pārbaudījumi, kas nereti ir saistīti gan ar vardarbību, kas robežojas ar spīdzināšanu, gan personisko mantu bojāšanu, gan morāles un ētikas normām neatbilstošu rīcību. 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta pirmo daļu izglītības iestāžu vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, bērna drošību, kvalificētu pakalpojumu sniegšanu un bērna tiesību ievērošanu. Tā paša likuma 9. pantā noteikts, ka bērnu nedrīkst mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu vai izturēties cietsirdīgi.

Saskaņā ar Izglītības likuma 30. panta pirmo daļu skolas direktors atbild par izglītības iestādes darbību, tās rezultātiem, par šā likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.

Tiesībsarga ieskatā skolēnu “iesvētības” jeb 10. klašu vai pirmā kursa audzēkņu uzņemšana skolā var pastāvēt kā viena no skolas tradīcijām, taču pasākums nekādā gadījumā nedrīkst būt vērsts uz bērnu pazemošanu un spīdzināšanu vai apdraudēt bērna drošību, veselību, tikumību vai citas būtiskas bērna intereses.

Tiesībsargs aicina ikvienu skolu nodrošināt, lai skolu rīkoto pasākumu saturs neapdraud bērna drošību, veselību, tikumību vai citas būtiskas bērna intereses.