Iesniegt iesniegumu

Tiesībsargam iesniegt iesniegumu var divos veidos:

  • Elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot tiešsaistes iespējas (skatīt tālāk tekstā);
  • Papīra formātā, sūtot pa pastu vai iesniedzot uz vietas Tiesībsarga birojā.

 

Kā notiek iesniegumu iesniegšana un izskatīšana?

Tiesībsargs cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumus skata gan pēc savas iniciatīvas, gan uz individuālu iesniegumu pamata.

Iedzīvotāji var vērsties Tiesībsarga birojā ar rakstveida iesniegumu, nosūtot to pa pastu vai elektroniski. Iesniegumus var iesniegt arī Tiesībsarga birojā klātienē.

Iesniegumi elektroniskā veidā tiek pieņemti:

  • e-pasta adresē tiesibsargs@tiesibsargs.lv - šādā gadījumā tiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu;
  • izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvāto e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” Svarīgi! Pakalpojums pieejams līdz 31.12.2022.
  • tiesībsarga e-adresē – ja iesniedzējam ir izveidota sava e-adrese.

Iesniegumu izskatīšana Tiesībsarga birojā ir bez maksas un konfidenciāla.

 

Korespondence (Tiesībsarga birojam adresēts iesniegums un Tiesībsarga biroja atbilde) starp tiesībsargu un personām, kuras atrodas militārajā dienestā, ārpusģimenes aprūpes, audzināšanas vai slēgta tipa iestādē, netiek pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai pārbaudei un nekavējoties tiek nodota adresātam.

 

Personai, kura izvēlējusies tiesībsargu savu interešu aizstāvībai, jāņem vērā, ka vēršanās Tiesībsarga birojā un pārbaudes lietas ierosināšana neaptur normatīvā akta, tiesas nolēmuma, administratīvā vai cita individuāla tiesību akta darbību, kā arī likumā noteikto procesuālo termiņu tecējumu. Līdz ar to personai paralēli jāizmanto citi tiesību aizsardzības mehānismi (piemēram, tiesa).

Pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas tiesībsargs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža pieņem lēmumu par pārbaudes lietas ierosināšanu un informē par to personu vai sniedz atbildi pēc būtības uz iesniegumu. Pārbaudes lietas izskatīšanas termiņš ir trīs mēneši, tomēr gadījumos, kad lieta ir sarežģīta vai radušies citi objektīvi iemesli, tiesībsargs šo termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem. Par pārbaudes lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu tiek paziņots iesniedzējam, norādot termiņa pagarināšanas iemeslus.

Pārbaudes lietas izskatīšanas gaitā tiesībsargs uzklausa iesaistīto pušu un citu personu paskaidrojumus, pieprasa speciālistu atzinumus, kā arī veic citas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārbaudes lietas izskatīšanai. Pārbaudes lieta tiek pabeigta ar tajā iesaistīto pušu izlīgumu vai tiesībsarga atzinumu.

Izlīgums ir problēmas atrisināšana, atrodot abām pusēm pieņemamu risinājuma variantu.

Atzinumā tiesībsargs dod vērtējumu pārbaudes lietā konstatētajam. Tajā var tikt ietverti ieteikumi konstatētā pārkāpuma novēršanai un citi ieteikumi, ja tie nepieciešami. Tiesībsarga atzinums nav juridiski saistošs, tam ir ieteikuma raksturs.

Kādus jautājumus tiesībsargs neizskata?

Tiesībsargs neizskata iesniegumus un nekonsultē lietās, kurās starp tām pašām pusēm un par to pašu pārkāpumu jau ir stājies spēkā tiesas spriedums.

Tiesībsargs neizskata strīdus starp privātpersonām, atskaitot gadījumus, kad persona ir saskārusies ar diskrimināciju vai atšķirīgu attieksmi. Šādās situācijās tiesībsargs var personas vārdā sagatavot pieteikumu un aizstāvēt personu tiesā.

Tiesībsargs neizskata iesniegumus par gadījumiem, kad Latvijas iedzīvotāju tiesības ir pārkāpušas ārvalstu valsts un pašvaldību institūcijas. Šādos gadījumos personai jāvēršas attiecīgās valsts ombuda institūcijā. Pārkāpumus, ko pieļāvušas Eiropas Savienības institūcijas, skata Eiropas ombuds.

Pastāv iespēja, ka tiesībsargs nevarēs sekmīgi veikt pārbaudi gadījumos, ja pārkāpums ir pieļauts pirms ilga laika (vairākiem gadiem).

Kāda informācija norādāma iesniegumā?

Iesniegumam jābūt sagatavotam saskaņā ar Iesniegumu likumu – tajā jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs un adrese, uz kuru nosūtīt atbildi, ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas palīdzēs sazināties ar iesnieguma iesniedzēju. Iesniegumu var iesniegt datorrakstā vai salasāmā rokrakstā.

Saistībā ar iespējamo pārkāpumu jānorāda:

  • iestāde vai persona, pret kuru tiek vērsta sūdzība;
  • detalizēts faktu izklāsts tādā secībā, kādā tie notikuši, sniedzot precīzu aprakstu par notikumiem un apstākļiem, norādot iesaistīto personu vai amatpersonu vārdu, uzvārdu, precīzu iestādes nosaukumu un adresi, kā arī pārkāpuma negatīvās sekas (nodarītais zaudējums);
  • informācija par to, vai iestādes rīcība vai lēmums ir apstrīdēts augstākā iestādē un pārsūdzēts, ja šāda iespēja ir pastāvējusi.

Personai sava jautājuma risināšanā vispirms ir jāvēršas pie tām amatpersonām, kuru kompetencē ir konkrēto jautājumu izvērtēt pēc būtības un pārbaudīt apstrīdētā lēmuma tiesiskumu. Ja persona nav izmantojusi savu tiesību aizsardzības iespēju, tiesībsargs šādu iesniegumu parasti neizskata, bet sniedz informāciju par valstī izveidoto tiesību aizsardzības mehānismu un tā izmantošanas iespējām.

Iesniegumā īpaši jānorāda, ja iesniedzējs nevēlas, lai tiesībsargs sazinās ar atbildētāju un citām iesaistītajām iestādēm, kuras ir skatījušas konkrēto lietu vai ir tiesīgas to skatīt. Tāpat ir jādara zināms, ja iesniedzējs nevēlas, lai tiktu atklāti viņa personas dati, identitāte, tomēr jāņem vērā, ka šādā gadījumā tiesībsarga darbs var tikt apgrūtināts un iespēja veiksmīgi atrisināt lietu samazinās.

Iesniegumam jāpievieno to dokumentu kopijas, kas saistīti ar iespējamo pārkāpumu.

 

Lai atvieglotu iesnieguma sagatavošanu, ir izstrādāta veidlapa (atrodama word formātā zemāk pielikumā).

 

Iesniegums jāadresē tiesībsargam:

Latvijas Republikas tiesībsargs

Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010