18.oktobrī tiesībsargs dodas pašvaldības monitoringa vizītē uz Madonu

Ceturtdien, 18.oktobrī, no plkst. 11.00 Madonas iedzīvotāji var saņemt tiesībsarga konsultācijas par sev aktuāliem juridiskiem jautājumiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā. Konsultācijas būs iespējams saņemt Madonas novada domē, Saieta laukumā 1. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz tālruni 67686768.

Tiesībsarga birojs ir uzsācis monitoringa vizītes Latvijas pašvaldībās, lai izvērtētu cilvēktiesību un labas pārvaldības principa nodrošinājumu pašvaldībās. Šī gada 18.oktobrī tiesībsargs dosies uz Madonas novada domi un pašvaldības padotības iestādēm: Sociālo dienestu, Izglītības daļu, Bāriņtiesu, Dzimtsarakstu nodaļu, Īpašuma uzturēšanas nodaļu, Attīstības nodaļu un Madonas novada pašvaldības kārtībnieku dienestu.

Monitoringa vizītes laikā sākot no plkst. 11.00 Madonas iedzīvotāji, ja vēlēsies, varēs saņemt tiesībsarga un Tiesībsarga biroja juriskonsultu konsultācijas cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja konsultatīvo tālruni 67686768. Konsultācijas iedzīvotājiem ir bez maksas.

Iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt uz e-pasta adresi pasvaldibas@tiesibsargs.lv informāciju un priekšlikumus par jautājumiem vai gadījumiem, kuriem pašvaldības monitoringa vizītes laikā Tiesībsarga biroja ekspertiem iedzīvotāja ieskatā būtu jāpievērš papildu uzmanība.

Lūdzam Madonas novada domi informēt savas padotības iestādes par gaidāmo monitoringa vizīti, informēt iedzīvotājus par iespēju saņemt Tiesībsarga biroja juriskonsultu konsultācijas cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un nodrošināt telpas klientu konsultāciju sniegšanai.

Vizītes gaita plānota šādā secībā:

• Plkst. 10.00 – 10.30 tikšanās ar Madonas novada domes pārstāvjiem;

• Plkst. 10.30 – 13.00 tikšanās ar Madonas novada pašvaldības padotības iestādēm to darba vietās (Tiesībsarga biroja monitoringa grupa sadalās sīkākās vienībās un tiekas ar katru iestādi atsevišķi attiecīgās iestādes telpās);

• No plkst. 11.00 Tiesībsarga biroja juriskonsultu konsultācijas iedzīvotājiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja konsultatīvo tālruni 67686768.

Pielikumā pievienojam jautājumus, kuriem monitoringa vizīšu laikā pievērsīsim papildu uzmanību. Vizītes laikā aplūkojamo jautājumu loks var tikt precizēts vai papildināts, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus, saņemtās sūdzības un iepriekš izskatītās pārbaudes lietas.

Monitoringa vizīšu mērķis nav tikai izvērtēt cilvēktiesību un labas pārvaldības principa nodrošinājumu pašvaldībā, bet nepieciešamības gadījumā sniegt arī konsultācijas un priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Saskaņā ar Tiesībsarga likumu tiesībsarga funkcijas ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību, jebkāda veida diskriminācijas novēršanu, kā arī izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē.

Pielikumā: Pašvaldību monitoringa izpētes jautājumi.