Aicinām piedalīties aptaujā par juridiskās palīdzības pieejamība administratīvajā procesā iestādē un tiesā

No 2020. gada 9. marta līdz 23. martam Latvijas Republikas tiesībsargs veic aptauju par iedzīvotāju informētību un pieredzi saņemot juridisko palīdzību administratīvajā procesā iestādē un tiesā.

 

Tiesībsarga aptauju par juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā procesā iestādē un tiesā iespējams izpildīt šeit. Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

 

Satversme paredz ikviena cilvēka tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. Sniedzot atbildes uz cilvēku iesniegumiem, kā arī pieņemot lēmumus par dažādu tiesību (piemēram, pensiju, pabalstu, būvatļauju, nodokļu uzrēķinu vai pārrēķinu, vietu bērnudārzā, vai braukšanas atvieglojumu)  piešķiršanu, iestādes darbojas publisko tiesību jomā, kuru regulē Administratīvā procesa likums.

 

Kas ir administratīvais process?

Administratīvais process ir secīgu darbību kopums (attiecību kārtošana) starp fizisku personu un valsts pārvaldes iestādi ar mērķi panākt noteikta jautājuma atrisināšanu par kādu valsts vai pašvaldības sniegtu pakalpojumu.

Daži administratīvā procesa piemēri:

• Pensijas vai pabalsta saņemšana;

• Pases vai ID kartes saņemšana;

• Sociālās palīdzības saņemšana;

• Nodokļu pārmaksas atgūšana;

• Iesniegums par uzņemšanu skolā vai bērnu dārzā;

• Informācijas pieprasīšana par saviem datiem valsts reģistros;

• Lūgums piešķirt pašvaldības dzīvokli;

• Koku izciršanas atļaujas pieprasīšana;

• Būvatļaujas pieprasīšana;

• Tirdzniecības atļaujas izsniegšanas pieprasīšana pašvaldībā;

• Bezdarbnieka statusa reģistrēšana vai pabalsta pieprasīšana;

• Trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa pieprasīšana;

• U.c.

Administratīvais process nav kriminālprocess, administratīvo pārkāpumu process (piemēram, sods par ceļa šķērsošanu pie sarkanās gaismas, sīko huligānismu, atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu, neatļautu zveju vai tirdzniecību, par patērētāju tiesību pārkāpumiem), politisku lēmumu pieņemšanas process vai civiltiesisko jautājumu kārtošana. Administratīvais process nav tāds process, kurā iestāde vai tiesa uzliek naudas sodu vai atņem brīvības vai tiesības.

Kopš 2017. gada 1. marta Administratīvā procesa likums nosaka, ka sarežģītu administratīvu lietu gadījumā pēc cilvēka lūguma, ievērojot tā mantisko stāvokli, valsts vai pašvaldība var apmaksāt jurista vai advokāta pakalpojumus. Ja administratīvais process notiek iestādē, tad lēmumu par to, vai apmaksāt jurista vai advokāta pakalpojumus un cik lielā apmērā, lemj pati valsts vai pašvaldību iestāde, kuras lēmumam Jūs nepiekrītat. Savukārt, ja administratīvais process notiek tiesā, tad pēc cilvēka izteikta lūguma  jurists vai advokāts var tikt piešķirts pamatojoties uz tiesas (tiesneša) lēmuma.

 

Administratīvais process iestādē: tiesībsas lūgt atlīdzināt izdevumus par advokāta vai jurista pakalpojumiem

Ja administratīvais process ir valsts vai pašvaldību iestādē un cilvēks saprot, ka lieta ir sarežģīta un tāpēc būs nepieciešama jurista vai advokāta palīdzība, tad cilvēks pats sarunā pēc saviem ieskatiem atbilstošu juristu vai advokātu un pats arī apmaksā tā darbu. Savukārt valsts vai pašvaldību iestāde, kurā notiek attiecīgais administratīvais process,  pēc tam lems par atlīdzības par jurista vai advokāta darbu apmaksu (t.i., vai un cik cilvēks saņems atpakaļ par juristam vai advokātam samaksāto naudu). Iestādes lēmumu – apmaksāt vai nē un cik lielā mērā – ietekmē divi ar likumu noteikti kritēriji: [1] cilvēka mantiskais stāvoklis un [2] lietas sarežģītība.

Lietas sarežģītība vērtējama katrā konkrētajā gadījumā, ievērojot cilvēka individuālās īpašības (piemēram, vecums, izglītība, darba vieta u. tml.) kopsakarā ar konkrētās lietas būtību un apstākļiem. Maznodrošinātas personas statusa piešķiršana nav vienīgais un izšķirošais kritērijs, lai atzītu, ka personas mantiskais stāvoklis ir atbilstošs valsts juridiskās palīdzības piešķiršanai. 

 

Administratīvais process tiesā: tiesības administratīvajai tiesai lūgt piešķirt advokātu vai juristu

Ja administratīvais process notiek tiesā, tad sarežģītas lietas gadījumā, cilvēks izsaka tiesai lūgumu piešķirt juristu vai advokātu, kas pamatojoties uz tiesas (tiesneša) lēmumu tiek piešķirta, pēc pieteikuma saņemšanas tiesā līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim. Šajā gadījumā cilvēkam pašam nav jāmeklē jurists vai advokāts, to izdara tiesa ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību. Tiesa (tiesnesis) lēmumu par lūgumu piešķirt juridisko palīdzību pieņem mēneša laikā pēc lūguma izteikšanas dienas. 

 

Tiesībsarga aptauju par juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā procesā iestādē un tiesā iespējams izpildīt šeit. Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.