Arī Izglītības kvalitātes valsts dienests atzīst, ka vecākiem likt iegādāties mācību līdzekļus ir bezmaksas izglītības principa pārkāpums

2012.gada vasaras beigās tiesībsargs ierosināja septiņas pārbaudes lietas par deviņām skolām, kuras pieprasījušas vecākiem pirkt mācību materiālus. Viena pārbaudes lieta tika pabeigta ar izlīgumu. Pašlaik izskatīšanā ir sešas pārbaudes lietas par astoņām skolām. Attiecībā uz divām skolām, pārbaudes lietas, iespējams, noslēgsies ar izlīgumu, bet sešu skolu faktiskajā rīcībā konstatēts pirmšķietams (proti, prognozējot lietas izskatīšanas pēc būtības rezultātu), prettiesiskums. Pārbaudes lietas tiks pabeigtas ar atzinumu, kurā dots vērtējums pārbaudes lietā konstatētajam.

Pabeidzot pārbaudes lietu un konstatējot pārkāpumu, tiesībsargs izmantos tiesības aizstāvēt privātpersonas tiesības un intereses administratīvajā tiesā, ja iesniedzējs vēlēsies šo tiesību aizsardzības mehānismu izmantot.

Skolas, par kuru faktisko rīcību Tiesībsarga birojā tika uzsāktas pārbaudes lietas pēc vecāku iesniegumiem:

 • Rīgas 6.vidusskola – pārbaudes lieta pabeigta ar izlīgumu.
 • Jūrmalas Valsts ģimnāzija
 • Jūrmalas Majoru vidusskola
 • Ventspils novada Piltenes vidusskola
 • Alūksnes novada Ziemeru pamatskola
 • Tukuma novada Pūres pamatskola
 • Aizputes novada Aizputes vidusskola
 • Valmieras Valsts ģimnāzija
 • Valmieras sākumskola

Tiesībsargs vērsās arī pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta ar lūgumu uzsākt pārbaudi par normatīvo aktu pārkāpumiem vairākās skolās.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir secinājis, ka izglītojamo vecāki atsevišķos mācību priekšmetos ir spiesti iegādāties mācību grāmatas un darba burtnīcas par personīgajiem finanšu līdzekļiem. Minētais ir Latvijas Republikas Satversmes 112.pantā, Izglītības likuma 55.panta 1. un 3.punktā, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11.panta otrajā daļā noteiktā bezmaksas izglītības principa pārkāpums.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar administratīvā procesa principiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestādei ir jāpieņem vienādi lēmumi, secināms, ka, konstatējot citus līdzīgus gadījumus izglītības iestāžu rīcībā, Izglītības kvalitātes valsts dienestam jānonāk pie tāda paša secinājuma un jāpieņem lēmums par izglītības iestādes vadītāja saukšanu pie administratīvās atbildības

Tiesībsargs visām Latvijas pašvaldībām 2013.gada janvārī nosūtīja vēstuli ar aicinājumu, ka, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem: valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām, darbojas sabiedrības interesēs un savā darbībā ievēro cilvēktiesības un labas pārvaldības principu, aicinu pašvaldības:

1. 2013.gada budžetā piešķirt finansējumu izglītības iestādēm tādā apmērā, lai tās pilnībā varētu nodrošināt izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu, tostarp darba burtnīcu un citu mācību materiālu iegādi, nodrošinot ikviena izglītojamā tiesības iegūt izglītību bez maksas.

2. Informēt par izglītības jomu atbildīgo pašvaldības institūciju vadītājus un izglītības iestāžu vadītājus par Izglītības kvalitātes valsts dienesta konstatēto, ka izglītības iestāžu rīcība, liekot vecākiem par saviem finanšu līdzekļiem iegādāties mācību līdzekļus, ir vairāku normatīvo aktu pārkāpums.

Pielikumā:

 • Tiesībsarga vēstule IKVD par tiesību aktu ievērošanu Valmieras Valsts ģimnāzijā
 • Tiesībsarga vēstule IKVD Par tiesību aktu ievērošanu Aizputes vidusskolā
 • IKVD vēstule tiesībsargam par Aizputes vidusskolu
 • IKVD vēstule tiesībsargam par Valmieras valsts ģimnāziju
 • IKVD vēstule tiesībsargam par Piltenes vidusskolu
 • Tiesībsarga vēstule pašvaldībām par IKVD atzinumu