Ārlietu ministra atbilde par balsojumu pret ANO rezolūciju “Par ģimenes aizsardzību”

2015.gada 18.augustā saņemta Latvija Republikas Ārlietu ministra Edgara Rinkeviča atbilde uz tiesībsarga lūgumu sniegt skaidrojumupar Latvijas nostāju, ANO Cilvēktiesību padomē balsojot pret ANO rezolūcijas “Par ģimenes aizsardzību” pieņemšanu.

Savā vēstulē Ārlietu ministrs uzsver, ka lēmums balsot “pret” rezolūciju pilnībā atbilst Latvijas Republikas Satversmei un citiem ģimenes lomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, jo saskaņā ar Satversme 91.pantu un 110.pantu valsts pienākums ir aizsargāt visas ģimenes un ģimenes locekļus bez jebkādas diskriminācijas. Taču, ņemot vērā to, ka rezolūcijā netiek atzīts fakts, ka eksistē dažādas ģimeņu formas, tās esošā redakcija ir tieši pretēja Satversmei, Latvijai saistošajām starptautisko tiesību normām un Latvijas normatīvajos aktos nostiprinātajām normām. Sīkāka argumentācija, skaidrojums, kā Ārlietu ministrs ir nonācis pie šī secinājuma, netiek dots.

Tomēr tiesībsargs vēlas vērst uzmanību, ka ANO rezolūcija “Par ģimenes aizsardzību” ir aicinājums valstij un sabiedrībai aizsargāt ģimeni[1], ievērojot tādus ANO dokumentus kā Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija, Bērnu tiesību konvencija, Pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Pakts par sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām un citus[2], kas Latvijai ir saistoši. Rezolūcijā nav ietverts jēdziena “ģimene” skaidrojums, kas ir pašsaprotami, ņemot vērā ANO dalībvalstu skaitu un to kultūras un tiesību telpas atšķirības.

ANO rezolūcijai “Par ģimenes aizsardzību” ir rekomendējošs raksturs. Tā katrā dalībvalstī var tikt interpretēta kopsakarā ar starptautiski atzītajiem cilvēktiesību pamatprincipiem, starptautiskajiem un nacionālajiem tiesību aktiem, tiesu praksi, kas tai ir saistoša un sniedz skaidrojumu par to, kas ir ģimene.

 


[1] ANO rezolūcijas “Par ģimenes aizsardzību” 4.punkts

[2] ANO rezolūcijas “Par ģimenes aizsardzību” preambulas 2.punkts