Arodbiedrība kā darbinieka iespēja

Šodien, 9. februārī, tiesībsargs Juris Jansons tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egīlu Baldzēnu, lai pārrunātu sadarbības iespējas darbinieku tiesību aizstāvības jomā, tostarp tiesībām uz darbu un taisnīgu atalgojumu.

Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka aktuāls ir jautājums par cilvēka cienīga atalgojuma nodrošināšanu, kas vienlaikus pozitīvi ietekmētu darbinieku sociālo aizsardzību. Baldzēna kungs iepazīstināja ar savu skatījumu par svarīgākajiem aspektiem nevienlīdzības mazināšanai, uzsvēra, ka nodokļu reformas ietvaros ir nepieciešams mazināt darbaspēka nodokļa slogu, taisnīgi sabalansējot valsts, pašvaldību un darba devēju intereses. Tikšanās laikā tika vērtēta darba koplīguma nozīme nozaru darba vides sakārtošanā un darbinieku tiesību veicināšanā.

Tiesībsargs no savas puses aktualizēja jautājumu par personu ar invaliditāti nodarbinātību, akcentējot, ka nepieciešams strādāt gan pie sabiedrības, tai skaitā darba devēju, izpratnes un attieksmes veidošanas, mazinot aizspriedumus, gan arī norādīja uz nepieciešamību veidot tādu nodokļu politiku, kas veicinātu personu ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, līdzsvarojot to ar darba devēju interesēm.

Latvijā kā demokrātiska un sociāli atbildīga valsts būtu jāstiprina, indivīdiem līdzdarbojoties arodbiedrību kustībā, pašiem darbiniekiem esot aktīviem savu interešu un tiesību aizsardzībā un nozaru darba vides uzlabošanā. Arodbiedrības ir iespēja, kura jāizmanto, lai mazinātu risku, ka Latvijā attīstās un nostiprinās polarizēta sabiedrība, kas dalās bagātos un nabagos. Tādēļ amatpersonas vienojās par nepieciešamību veidot ciešāku sadarbību, tuvākajā laikā atkārtoti tiekoties, lai pārrunātu jau konkrētus tiesību un politikas jautājumus un vienotos par piemērotākajām sadarbības formām un aspektiem.