Bez nepilnību novēršanas personu ar invaliditāti jaunajā braukšanas maksas atvieglojumu administrēšanas sistēmā to nedrīkst iedarbināt

Līdz 2017.gada 1.janvārim vēl ir laiks, lai novērstu personas datu drošības, labas pārvaldības un citus nozīmīgus cilvēktiesību potenciālos aizskārumus personu ar invaliditāti jaunajā braukšanas maksas atvieglojumu administrēšanas sistēmā. Iebildumus paudis gan Invalīdu lietu nacionālās padome, Datu valsts inspekcija, nopietnus pārkāpumus saskata arī tiesībsargs.

Invalīdu lietu nacionālās padome 2016.gada 11.janvārī ir paudusi viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.17 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” noteikto  jauno braukšanas maksas atvieglojumu un norēķinu kārtību sabiedriskajā transportā. Ar regulējumu paredzēts, ka personas ar I un II invaliditātes grupu (kā arī bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki) atvieglojumus sabiedriskā transporta lietošanai saņems, izmantojot norēķinus ar bankas kartēm.  Tādējādi plānots veiksmīgāk kontrolēt pasažieru plūsmu un novērst negodprātīgas rīcības risku, pārvadātājiem apkopojot datus par personām, kas izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Tiesībsargs pievienojas Invalīdu lietu nacionālās padomes paustajam viedoklim, ka šobrīd ir daudz neatbildētu jautājumu par konkrētā regulējuma ieviešanu, un no publiski pieejamās informācijas nav iespējams gūt pārliecību par personu ar invaliditāti tiesību aizsardzības nodrošināšanu konkrētajā procesā. 

Tiesībsargs uzsver, ka izvēlētais risinājums paredz plaša apjoma valsts datu bāzēs ietverto personas sensitīvo datu nodošanu bankām, šo datu glabāšanu un apstrādi. Vienlaikus nav konstatējams, ka normatīvajā regulējumā būtu ietverti pietiekami tiesību aizsardzības mehānismi, lai nodrošinātu, ka personu sensitīvie dati netiks izmantoti tam neparedzētam mērķim. Uz regulējuma problēmām personu datu aizsardzības jomā 2015.gada 29.decembra vēstulē Nr.1-2/11077 ir norādījusi arī Datu valsts inspekcija.

Tāpat tiesībsargs pievienojas Invalīdu lietu nacionālās padomes paustajām bažām par pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti, kas dzīvo ārpus galvaspilsētas un citām lielajām Latvijas pilsētām. Tiesībsarga ieskatā, šobrīd nav pārliecības, ka ar konkrēto risinājumu tiek nodrošināta labas pārvaldības principa ievērošana, ietverot atklātību pret privātpersonām un sabiedrību, informācijas pieejamību, datu aizsardzību un pēc iespējas vienkāršotu procedūru nodrošināšanu pakalpojumu saņēmējiem.

Ievērojot minēto, tiesībsargs pievienojas Invalīdu lietu nacionālās padomes 2016.gada 11.janvārī paustajam viedoklim un aicina par noteikumu ieviešanu atbildīgās iestādes nodrošināt personu cilvēktiesību ievērošanu jaunās braukšanas maksas atvieglojumu administrēšanas sistēmas ieviešanā.