Dīkstāves pabalsts jāmaksā arī darba ņēmējiem, kas ir vecuma un izdienas pensijas saņēmēji

Ārkārtas situācija prasa ātru un izlēmīgu rīcību. Līdztekus virknei sociālās distancēšanās ie-robežošanas noteikumiem Ministru kabinets ir lēmis arī par dīkstāves pabalstu izmaksu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība, – 75 % apmērā no bruto mēneša darba samaksas, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

Šie noteiktumi cita starpā paredz vairākas personu grupas, kurām netiks maksāts dīkstāves pabalsts. Viena no šīm grupām ir darba ņēmēji, kas vienlaikus saņem vecuma un izdienas pensiju, vai veic saimniecisko darbību. Reaģējot uz iedzīvotāju bažām par šī noteikuma tiesiskumu, tiesībsargs ir atzinis, ka attiecīgais noteikums ir diskriminējoša rakstura (neatbilst Satversmes 91.pantam), proti, daudzos gadījumos var veidoties situācijas, ka pensija, ar kuru jāiztiek dīkstāves skartajam, ir ievēro-jami mazāka par iespējamo dīkstāves pabalstu. Attiecīgajā situācijā darba ņēmēji, kuri vienlaikus ir vecuma vai izdienas pensijas saņēmēji, tiek nostādīti nepamatoti atšķirīgā situācijā atkarībā no šo darbinieku sociālā statusa.

Atbilstoši Satversmes 91. pantam darba ņēmējiem, kas vienlaikus ir vecuma vai izdienas pensijas saņēmēji, ir jānodrošina tādi paši valsts atbalsta pasākumi. Piemēram, ja veidojas starpība starp potenciāli izmaksājamo minimālo pabalsta apmēru un vecuma / izdienas pensiju, taisnīgi būtu šiem cilvēkiem izmaksāt attiecīgo starpību. Savukārt tiem pensiju saņēmējiem, kuriem pensijas apmērs pārsniedz minimālo pabalsta apmēru, to neizmaksāt.

Tiesībsargs ir vērsies pie Ministru prezidenta ar aicinājumu pilnveidot dīkstāves pabalstu iz-maksas kārtību Satversmes 91. panta prasībām. Vēstule Ministru prezidentam pieejama šeit.