Eiropas Līdztiesības iestāžu tīkla (Equinet) paziņojums par kara radītajiem riskiem vienlīdzības jomā

Tiesībsarga birojs kā Eiropas Līdztiesības iestāžu tīkla (Equinet) biedrs uzsver riskus, ko Krievijas Federācijas uzsāktais karš Ukrainā radījis vienlīdzības principam un diskriminācijas aizliegumam.

Reaģējot uz kara izraisītajiem diskriminācijas gadījumiem, Equinet biedri novērojuši, ka atsevišķas grupas ir īpaši neaizsargātas, piemēram, sievietes, romi, Āfrikas vai Āzijas izcelsmes cilvēki, LGBTIQ+  pārstāvji vai cilvēki ar invaliditāti. Piemēram, cilvēki ar invaliditāti saskaras ar piekļūstamības problēmām, jo daži bēgļu uzņemšanas centri nav pielāgoti viņu vajadzībām. Savukārt sievietes un bērni ir pakļauti īpašam cilvēku tirdzniecības riskam un dažās valstīs saskaras ar grūtībām saņemt veselības aprūpi.

Novērota arī atšķirīga attieksme pret bēgļiem, pamatojoties, piemēram, uz viņu ādas krāsu, etnisko piederību, (uztverto) valstspiederību vai reliģisko pārliecību. Piemēram, romu bēgļu gaidīšanas laiks reģistrācijas centros ir ilgāks un piekļuve šiem centriem, transportam no robežām vai piemērotam mājoklim ir ierobežota. Diskriminācija novērojama arī darba tirgū – Ukrainas bēgļiem dažkārt tiek piedāvāts zemāks atalgojums salīdzinājumā ar valstspiederīgajiem līdzīgos amatos. Ukrainas bēgļu ģimenes bieži vien nevar atrast mājokli, kurā visi ģimenes locekļi varētu turpināt dzīvot kopā.

Equinet uzsver, ka līdztiesībai, solidaritātei un cieņai jābūt attiecināmām pret jebkuru cilvēku neatkarīgi no viņu etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās pārliecības, vecuma, seksuālās orientācijas vai invaliditātes. Organizācija aicina valstu valdības, darba devējus, medijus un citus atbildīgos novērst diskrimināciju un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem cilvēkiem gan šobrīd, gan nākotnē.  

Tiesībsargs Juris Jansons pievienojas šim aicinājumam: “Diskriminācija nav pieļaujama – ne kara, ne miera laikā. Ikvienam cilvēkam ir tiesības būt drošībā un dzīvot cieņpilnu dzīvi. Mūsu pienākums ir darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka ikviens – bēglis, pilsonis, iedzīvotājs – tiktu cienīts un respektēts.”

Pilnu paziņojumu lasi šeit.