Ģimenei jādod tiesības kopīgi iesniegt maksātnespējas pieteikumu

Maksātnespējas prasījumu apvienošana ietaupītu maksātnespējas situācijā nonākušo laulāto līdzekļus un atvieglotu tiesas un administratora darbu. Šobrīd no ģimenes tiek prasīta dubulta samaksa par viena gadījuma izskatīšanu. Valstij ir jānosaka atbalsta mehānismi ģimenēm maksātnespējas situācijās.

 

Tiesībsargs uzskata, ka ir nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos attiecībā uz fiziskas personas maksātnespējas procesa tiesisko regulējumu. Tiesībsarga ierosinājuma īstenošana dotu iespēju laulātiem, ģimenei vai mājsaimniecībai kopīgi iesniegt maksātnespējas pieteikumu, iespējami samazinot parādnieka izdevumus maksātnespējas procesā, un sekmētu fiziskas personas maksātspējas atjaunošanu.

 

 

Iespēja iesniegt kopīgu laulāto vai mājsaimniecības maksātnespējas pieteikumu atvieglotu fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšanu daudzām ģimenēm. Pēc būtības šāds risinājums neprasa lielus finanšu resursu ieguldījumus un prasījumu apvienošana atslogotu gan tiesas, gan arī administratora darbu.

 

Daudzas ģimenes saistībā ar aizņēmumiem nekustamā īpašuma iegādei ir nonākušas maksātnespējas situācijā. Ja abi laulātie nonāk situācijā, kurā nevienam no laulātajiem nav pietiekamu līdzekļu saistību izpildei, maksātnespējas procesa uzsākšanai viņiem kopīgi ir nepieciešami vismaz 900 latu. Šādu summu par abiem pieteicējiem veido valsts nodeva par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā un administratora vienreizējā atlīdzība.

 

Pārbaudes lieta par laulāto (ģimenes) maksātnespēju ierosināta pēc tiesībsarga iniciatīvas. Tās ietvaros uzklausīts vairāku iesaistīto pušu viedoklis. Tiesībsargs par atzinumu ir informējis Tieslietu ministriju. Lai arī Maksātnespējas likums šobrīd nav atvērts grozījumiem, Tieslietu ministrija uzsākusi diskusijas ar valsts un nevalstisko institūciju pārstāvjiem par Maksātnespējas likuma problēmjautājumu apzināšanu.