Jaunjelgavas pašvaldība pieņēmusi prettiesisku lēmumu par skolēna izslēgšanu no skolas

Pamatojoties uz Tiesībsarga likuma 12.panta 4.punktu, kas paredz tiesībsarga uzdevumu, izskatot pārbaudes lietu, sniegt iestādei ieteikumus un atzinumus par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principa ievērošanu, tiesībsargs norāda, ka lēmums par skolēna izslēgšanu no Jaunjelgavas vidusskolas ir spēkā neesošs no tā pieņemšanas brīža.

Saskaņā ar tiesībsarga rīcībā esošo informāciju Jaunjelgavas novada dome šā gada 30.maijā pēc savas iniciatīvas ir pieņēmusi lēmumu par Jaunjelgavas vidusskolas 5. klases izglītojamā, kurš tiek vainots Jaunjelgavas incidentā, izslēgšanu no izglītības iestādes.

Vispārējās izglītības likuma 4.panta 18.punkts paredz, ka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes) nosaka Ministru kabinets. Jaunjelgavas vidusskola ir vispārējās izglītības iestāde, tātad skola ir tiesīga izglītojamos atskaitīt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pilns vēstules teksts pievienots pielikumā.