Latvijas Republikas tiesībsarga 2012. gada ziņojums

Atskatoties uz paveikto 2012.gadā, var atbildīgi teikt, ka pie esošās kapacitātes Tiesībsarga birojs strādā ar pilnu jaudu. Ja 2011.gads vairāk bija vērtējams kā pārmaiņu gads, kas saistīts ne tikai ar vadības maiņu, bet galvenokārt ar konkrētu mērķu noteikšanu un prioritāšu izvirzīšanu vairākiem turpmākajiem gadiem, tad 2012.gads iezīmējās ar konkrētu aktivitāšu kopumu, lai sekmētu to sasniegšanu. Tas nozīmēja arī resursu izvērtēšanu, proti, fokusējot resursus vairāk prioritātēm un veicot izmaiņas arī biroja struktūrā.

Vērtējot cilvēktiesību situāciju Latvijā, tiesībsargs uzskata, ka galvenie resursi ir jāvelta tai sabiedrības daļai, kuras spējas savu tiesību un interešu aizstāvībai ir ierobežotas, piemēram, bērni, cilvēki ar invaliditāti, personas sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzītie un trūcīgie cilvēki.

Vērtējot situāciju Latvijā, būtiskas problēmas tiek saskatītas labas pārvaldības principa ievērošanā gan valsts, gan pašvaldību iestādēs. Labas pārvaldības problēmas gluži kā infekcija ir skārušas pilnīgi visas jomas, sākot no bērnu, pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un beidzot ar sociālajām, ekonomiskajām tiesībām un diskriminācijas novēršanu. Konstatētie labas pārvaldības trūkumi ir aprakstīti gada ziņojuma visu tiesību nodaļu pārskatos, ne tikai apakšsadaļā “Laba pārvaldības principa pārkāpumi”.

Pilns tiesībsarga 2012. gada ziņojums pievienots pielikumā, kā arī pieejams sadaļā “Ziņojumi”.