Likums “Par valsts budžetu 2020. gadam” neatbilst Satversmei ciktāl tajā nav paredzēts finansējums veselības aprūpes darbinieku algām atbilstoši likumā noteiktajam

Tiesībsargs aicina Saeimu veikt grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2020. gadam” un rast finansējumu, lai paaugstinātu veselības aprūpes darbinieku darba samaksu atbilstoši Saeimas pašas pieņemtajam Veselības aprūpes finansēšanas likumam. Grozījumi Saeimai jāveic līdz šī gada 1. jūnijam.

2018. gada rudenī jaunievēlētā Saeima, apzinoties situācijas nopietnību, vienbalsīgi pieņēma grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, dodot uzdevumu valdībai nākamo trīs gadu laikā mērķtiecīgi palielināt valsts finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai vidēji par 20 procentiem gadā: 2019. gadā par 87 mlj. euro, 2020. gadā par 191 mlj. euro un 2021. gadā par 314 mlj .euro.

Lai izpildītu likumā ierakstīto, 2020.gada valsts budžetā bija nepieciešams papildu paredzēt 119 mlj. euro. Tā vietā valdība un likumdevējs lēma tikai par 60 mlj. euro finansējuma piešķiršanu.

Pieņemot grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, Saeima sabiedrībai bija devusi skaidru un nepārprotamu apsolījumu paaugstināt veselības aprūpes darbinieku darba samaksu trīs gadu garumā konkrētā apmērā. Tomēr līdz ar likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” pieņemšanu pastāvošā tiesiskā skaidrība tika izjaukta. Saeimai, kā konstitucionālam varas orgānam, visupirms pašam ir pienākums likumdošanas procesā nodrošināt pamattiesību ievērošanu. Ja likumdevējs nerespektē likumus, kurus pats rada, tiek pārkāpts tiesiskuma princips.

Vērtējot likumdevēja rīcību, tiesībsargs ir konstatējis, ka, pieņemot 2020. gada valsts budžetu, ir pārkāpts tiesiskuma un ilgtspējas attīstības princips, līdz ar to tiesībsargs ir nosūtījis aicinājumu Saeimai līdz 2020.gada 1.jūnijam likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” veikt grozījumus un rast finansējumu pilnā apmērā veselības nozarei, lai varētu paaugstināt veselības aprūpes darbinieku darba samaksu atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likuma noteiktajam. Detalizētu argumentāciju tiesībsargs nosūtīja Saeimai pirmdien, 17.februārī.  

Veselības joma ir viena no svarīgākajām valsts pamatvērtībām tautsaimniecības izaugsmē un attīstībā. Gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī tiesības uz pienācīgu veselības aprūpi ir atzītas par cilvēka pamatvajadzībām.

Latvija jau gadiem saskaras ar veselības aprūpes darbaspēka trūkumu, kas rada draudus veselības aprūpes pieejamībai un nelabvēlīgi ietekmē veselības aprūpes kvalitāti. Veselības aprūpes nozares uzdevums ir nodrošināt Latvijas sabiedrību ar augsti kvalificētu medicīnisko aprūpi. Ja nozarē nav cilvēkresursu, kas nodrošina medicīniskās palīdzības sniegšanu, tiek apdraudēta sabiedrības veselība un valsts ilgtspēja kopumā.