Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins pēc Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr.2017-28-0306

Tiesībsargs ir saņēmis vairāku iedzīvotāju sūdzības, kurās norādīts, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde pretēji Satversmes tiesas spriedumam piemēro pamata nekustamā īpašuma nodokļa likmi nodokļa maksātājam, ja tā īpašumā deklarēts ārzemnieks, kas nav Eiropas Savienības pilsonis.

Tiesībsargs aicināja Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi detalizēti iepazīties ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2017-28-0306, proti, tā 15.4.2.punktā noteikts, ka: “apstrīdētā norma attiecas arī uz tiem nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā dzīvesvieta deklarēta ārzemniekam, kas nav citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.”

Satversmes tiesa norādījusi, ka tā nerod saprātīgu izskaidrojumu tam, kādā veidā prasība pēc  ārzemnieka,  kas  nav  citas Eiropas  Savienības  dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas  pilsonis, ilgstošas  un pastāvīgas saiknes ar Latviju nodrošina vai veicina to pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi, kuru dēļ tiek iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis. Tādējādi ar apstrīdēto normu noteiktajai atšķirīgajai  attieksmei  pret nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā deklarēta tāda ārzemnieka dzīvesvieta, kurš nav citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas  Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, nav leģitīma mērķa un apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 91.pantam.

Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes atbildes vēstule liecina, ka nodokļa maksātāji, kuriem veikts nekorekts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins, tiek aicināti vērsties pārvaldē, lai viņiem tiktu veikts nodokļa pārrēķins atbilstoši Satversmes tiesas spriedumā lietā Nr.2017-28-0306 secinātajam, ja šāds pārrēķins vēl nav veikts.