No 2021.gada 7.janvāra ir atļauta šķirti dzīvojošu vecāku saskarsme ar bērniem

2020. gada 9. novembrī tika izsludināta ārkārtējā situācija valstī no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim.[1] 2020. gada 2. decembrī ārkārtējā situācija tika pagarināta līdz 2021. gada 11. janvārim.[2] Savukārt 2020. gada 30. decembrī ārkārtējā situācija valstī tika pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim.[3]

Ārkārtējās situācijas laikā sākotnēji tika noteikts, ka vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā, var tikties tikai publiskās iekštelpās un ārtelpās.[4] Tātad tikšanās ar bērniem, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, varēja notikt, piemēram, ģimeņu atbalsta centros, krīzes centros, bērnu aprūpes iestādēs vai uzturoties svaigā gaisā – pastaigās parkā u.tml.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra rīkojuma Nr. 4 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.3. apakšpunktu no 2021. gada 7. janvāra ir pieļaujama nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības.

Minētais izņēmums no valstī noteiktajiem ierobežojumiem dod iespēju vecākiem un nepilngadīgiem bērniem tikties arī privātās telpās, lai nodrošinātu pilnvērtīgu kontaktu un attiecību uzturēšanu, it īpaši, ņemot vērā to, ka ārkārtējās situācijas ierobežojumu un epidemioloģisko ierobežojumu atcelšana vai būtiska atvieglošana nav prognozējama. Šāds grozījums ir īpaši svarīgs, lai ārkārtējā situācija un epidemioloģiskie ierobežojumi neierobežotu un nemazinātu vecāka ietekmi bērna dzīvē.

Tātad spēkā esošais normatīvais regulējums kopš 2021. gada 7. janvāra atļauj bērniem arī ciemoties pie šķirti dzīvojošiem vecākiem viņu dzīvesvietā. Tāpat kā iepriekš atļauts satikties ar bērniem publiskās iekštelpās un ārtelpās. Tiesiskais regulējums ir attiecināms vecākiem, kuri nedzīvo kopā ar bērnu – gan uz šķirti dzīvojošiem vecākiem, gan uz vecākiem, kuru bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē). Lai ārpusģimenes aprūpē esoši bērni varētu ciemoties vecāku dzīvesvietā, vecākiem iepriekš ir jāsaņem bāriņtiesas lēmums.

 

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējo situācijas izsludināšanu” 1. punkts.

[2] Ministru kabineta 2020. gada 2. decembra rīkojums Nr. 719 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējo situācijas izsludināšanu” 1.1. apakšpunkts.

[3] Ministru kabineta 2020. gada 30. decembra rīkojums Nr. 801 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējo situācijas izsludināšanu” 1.1. apakšpunkts.

[4] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “ Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.2.3. apakšpunkts.