Par tiesībsarga neatkarības garantijām

2017. gada 6. janvārī noslēdzās tiesvedība lietā par tiesībsarga J.Jansona saukšanu pie administratīvās atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu. Pārkāpuma būtība attiecināma uz faktu, ka tiesībsargs 2015. gada 29. septembrī piedalījies un sniedzis viedokli VSIA “Latvijas Vēstnesis” žurnāla “Jurista Vārds” konsultatīvās padomes sēdē par žurnāla darbības nepieciešamību un redakcionālās neatkarības saglabāšanu un stiprināšanu. Lai arī administratīvā lietvedība tika izbeigta un tiesībsargs tika atbrīvots no administratīvās atbildības, lietā ir minēts, ka tiesībsargs ir pārkāpis valsts amatpersonai noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

Tiesībsargs uzskata, ka ir izveidojusies situācija, kurā pret vairākām augstām valsts amatpersonām, kuras bauda neatkarības un neaizskaramības garantiju, pie vieniem un tiem pašiem apstākļiem, ir tikusi vērsta nepamatoti atšķirīga attieksme. Turklāt atzīmējams, ka no visām valsts amatpersonām, kas piedalījās minētajā konsultatīvās padomes sēdē, tiesībsargs ir vienīgis, kuru likumdevējs ir pilnvarojis realizēt konsultatīvu funkciju.

Tādējādi, lai stiprinātu Latvijas Republikas tiesībsarga neatkarības garantijas, tiesībsargs aicinājis Saeimu visdrīzākajā laikā pārskatīt Tiesībsarga likumā paredzēto tiesībsarga neaizskaramības garantiju, nosakot, ka tiesībsargam līdzīgi kā tiesnešiem un prokuroriem nevar piemērot administratīvos sodus, viņu nedrīkst aizturēt administratīvā kārtā. Atbildība par administratīviem pārkāpumiem izskatāma tikai Tiesībsarga likuma 10. panta kārtībā.

Vairāk informācijas pielikumā pievienotajā tiesībsarga vēstulē Saeimas Prezidijam, kā arī šeit:

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesa-piekritot-knab-lemumam-apsauba-tiesibsarga-darbibu-sabiedribas-intereses

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/vai-tiesibsarga-neatkaribas-garantijas-ir-efektivas