Pārbaudes vizīte sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni”

2019.gada 29.martā Tiesībsarga biroja pārstāvji devās vizītē sociālās korekcijas izglītības iestādi “Naukšēni”. Vizītes mērķis bija veikt pēcpārbaudi par ieviesto rekomendāciju izpildi pēc 2016.gada pārbaudes.

Vizītes laikā tika veiktas pārrunas ar bērniem un iestāžu darbiniekiem, kā arī pārbaudītas izolatoru telpas un noteikta dokumentācija.

Pārbaudē tika konstatēts, ka tiesībsarga rekomendācijas ir ņemtas vērā:

  • veikti grozījumi iekšējās kārtības noteikumos attiecībā uz  nepilngadīgo personu izolēšanas ilgumu (bērni vairs netiek izolēti par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem ilgāk pa trim dienām vai nedēļu);
  • īslaicīgas izolēšanas telpā (karcerī) nepilngadīgā persona var tikt ievietota tikai ar iestādes vadītāja lēmumu; bērns tiek iepazīstināts ar lēmumu un ir paredzēta iespēja šo lēmumu pārsūdzēt. Īslaicīgas izolēšanas telpa salīdzinājumā ar 2016. gada praksi tiek izmantota ļoti reti, piemēram, 2018. gadā – vienu reizi. Tikai vienas īslaicīgās izolēšanas telpas vide tika uzlabota.
  • 2018. gadā bija nodrošināti atbalsta pasākumi iestādes darbiniekiem, kā arī regulāras supervīzijas.

Pārbaudes vizītes laikā konstatētie trūkumi un nepieciešamie turpmākie uzlabojumi:

  • Iestādē trūkst sociālo rehabilitāciju programmu atkarīgajām personām un nepilngadīgajām personām, kas veikuši noziedzīgus nodarījumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību;
  • Netiek nodrošināta nepilngadīgo personu efektīva uzraudzība nakts laikā;
  • Joprojām par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem nepilngadīgajiem var piemērot sodu – zvanu aizliegšanu, kas nav pieļaujams;
  • Nepieciešams veikt uzlabojumus īslaicīgas izolēšanas telpās;
  • Jāievieš bērniem draudzīgs sūdzību/pārsūdzību iesniegšanas mehānisms;
  • Jāturpina rīkot regulāras supervīzijas un rīkot emocionālā atbalsta pasākumi darbiniekiem.