Pārbaudes vizīte VSAC “Rīga” filiālē “Ezerkrasti”

Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas pārstāvji un Tiesībsarga biroja pieaicināta eksperte -psihiatre, kopā ar biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāvēm 2019.gada 21.maijā un 30.maijā bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” (turpmāk – VSAC “Rīga”) filiāli “Ezerkrasti” (turpmāk – filiāle “Ezerkrasti”).

Abu vizīšu virsmērķis bija pārbaudīt Latvijas Republikas tiesībsarga 2018.gadā nosūtīto rekomendāciju ieviešanu un ar tām saistītos problēmjautājumus. Savukārt viens no vizīšu apakšmērķiem bija pārliecināties, vai klientu pārvietošana no VSAC “Rīga” filiāles “Baldone” (turpmāk – filiāle “Baldone”) uz filiāli “Ezerkrasti” notiek ievērojot klientu vislabākās intereses.

Izvērtējot vizītes laikā iegūto Labklājības ministrijas 2018.gada 12.novembra rīkojumu Nr.99 “Par Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Baldone” darbības izbeigšanu” un tajā uzdotos darba uzdevumus līdz 2019.gada 30.jūlijam pilnībā pabeigt filiāles “Baldone” likvidāciju, nodrošinot vairāku klientu pārvietošanu uz filiāli “Ezerkrasti” tika secināts, ka par sociālo aizsardzību atbildīgā valsts pārvaldes iestāde – Labklājības ministrija – ne tikai pilnībā nivelē savus iepriekšējos gados nospraustos mērķus un politikas plānošanas dokumentos noteiktos principus – Latvijas viennozīmīgu virzību uz deinstitucionalizācijas procesu, bet arī padara par neiespējamu nodrošināt institūcijās esošajiem klientiem Labklājības ministrijas paredzēto pamatmērķi – ģimeniskai videi tuvinātus un kvalitatīvus pakalpojumus.

Vizīšu laikā filiālē “Ezerkrasti” tika konstatēta vairāku tiesībsarga 2018.gadā sniegto rekomendāciju par Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto principu, kā arī cilvēktiesību standartu rupja neievērošana. 

Savukārt attiecībā uz filiāles “Baldone” likvidāciju un vairāku klientu pārvietošanu uz filiāli “Ezerkrasti”, vizīšu laikā tika gūts apstiprinājums faktam, ka VSAC “Rīga” filiāles “Baldone” klientu pārvietošana uz filiāli “Ezerkrasti” nav bijusi iepriekš rūpīgi pārdomāta. Tika novērots, ka filiāles “Baldone” klientu ievietošana viņu jaunajā mājvietā – filiālē “Ezerkrasti” nav bijusi organizēta atbilstošā veidā. Tādējādi, VSAC “Rīga” atbildīgās amatpersonas nav veikušas visu nepieciešamo organizatorisko jautājumu savlaicīgu izpildi, kā rezultātā sasteigtā un nepienācīgi īstenotā filiāles “Baldone” likvidācija un vairāku klientu pārvietošana uz filiāli “Ezerkrasti” varētu radīt risku klientu psihoemocionālā stāvokļa pasliktināšanai un veiksmīgai adaptācijai viņu turpmākai dzīvei institūcijā.

Tiesībsargs 2019.gada 12.jūnijā vērsās pie labklājības ministres ar lūgumu nekavējoši izvērtēt situāciju, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 21.jūnijam informējot Tiesībsarga biroju par konstatēto rupju cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu, kā arī par notiekošās filiāles “Baldone” likvidācijas un klientu steidzamās pārvietošanas lietderību uz filiāli “Ezerkrasti”.