Pārbaudes vizīte VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””

2019.gada 18.jūnijā bez iepriekšēja brīdinājuma Tiesībsarga biroja darbinieki kopā ar sertificētu psihiatri apmeklēja VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””. Vizītes laikā uzmanība tika pievērsta pacientu sniegtajai piekrišanai par stacionēšanu psihiatriskajā ārstniecības iestādē un piekrišanas atspoguļošanai medicīniskajos dokumentos. Kā arī vizītes laikā tika pievērsta uzmanība ierobežojošo līdzekļu izmantošanai (Ārstniecības likuma 69.1panta sestā daļa) un to atspoguļošanai dokumentos.

Šajā vizītē tika apmeklēta Uzņemšanas nodaļa un sešas nodaļas, kurās ārstējas pieaugušie pacienti. Kopumā apskatītajās nodaļās sadzīves apstākļi ir vērtējami kā labi.

Jau sākotnējā sarunā ar slimnīcas vadību un ārstniecības personām un vēlāk iepazīstoties ar Pacientu ierobežošanas gadījumu reģistrācijas žurnāliem un medicīnisko dokumentāciju, tika secināts, ka tiek fiksēti tikai tie gadījumi, kad pacienti tiek mehāniski ierobežoti, pielietojot ierobežojošas saites vai siksnas. Savukārt no medicīniskās dokumentācijas bija redzams, ka tiek izmantots arī ierobežojošais līdzeklis – medikamentu ievadīšana pacientam pret viņa gribu. Vizītes laikā tika izrunāts, kuriem kritērijiem ir jāizpildās, lai medikamentu ievadīšana pret pacienta gribu ir fiksējama kā ierobežojošais līdzeklis Ārstniecības likuma 69.1panta izpratnē nevis kā daļa no ārstēšanās procesa.

Tiesībsarga biroja darbiniekiem nav noslēpums, ka lielākā daļa ārstniecības personu gadījumos, kad pastāv tieši draudi, ka pacients psihisku traucējumu dēļ var nodarīt miesas bojājumus sev vai citām personām vai pacients izrāda vardarbību pret citām personām un ar mutisku pārliecināšanu nav izdevies pārtraukt apdraudējumu, medikamentu ievadīšanu pret pacienta gribu uzskata kā daļu no ārstniecības procesa. Pēc sarunām, kas notika vizītes dienā par šo jautājumu, Tiesībsarga biroja darbiniekiem radās pārliecība, ka VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” vadība un ārstniecības personas pievērsīs šim jautājumam uzmanību un, ka centīsies veikt nepieciešamās darbības, lai mainītu slimnīcā esošo praksi.

Vizītes tematiskajā ietvarā būtiski cilvēktiesību pārkāpumi netika konstatēti. Tiesībsarga atzinumā rakstveidā VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” tiks sniegtas rekomendācijas par vizītes laikā konstatēto.