Pēc tiesībsarga iesnieguma Satversmes tiesa vērtēs ierobežojuma robežsargiem apvienoties arodbiedrībās atbilstību Satversmei

Tiesībsargs šī gada 3.septembrī vērsās Satversmes tiesā ar pieteikumu atzīt Robežsardzes likuma 49.panta pirmās daļas vārdus “apvienoties arodbiedrībās” par neatbilstošiem Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam.

Pieteikumā Satversmes tiesai tiesībsargs norāda, ka absolūts aizliegums robežsargiem apvienoties arodbiedrībās aizskar biedrošanās brīvības pašu būtību un pats par sevi pārsniedz Konvencijas 11.pantā un Satversmē pieļaujamo ierobežojuma apmēru un ir atzīstams par neatbilstošu Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam.

Turklāt, nav konstatējama neatliekama sabiedrības vajadzība noteikt ierobežojumus robežsargu biedrošanās brīvībai pilnīga aizlieguma formā. Turklāt leģitīmo mērķi ir iespējams sasniegt ar personas biedrošanās brīvību mazāk ierobežojošiem līdzekļiem – streika vai citu industriālās darbības formu aizliegumu. Tādējādi var secināt, ka ar Robežsardzes likuma 49.panta pirmās daļas vārdiem “apvienoties arodbiedrībās” noteiktais ierobežojums ir nesamērīgs un neatbilst Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam.

2013.gada 1.oktobrī Satversmes tiesas 1.kolēģija, izskatījusi tiesībsarga pieteikumu, pieņēma lēmumu ierosināt lietu Nr.2013-15-01 “Par Robežsardzes likuma 49.panta pirmās daļas vārdu “apvienoties arodbiedrībās” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam”.

Latvijas Republikas Saeimai kā apstrīdētā tiesību akta izdevējai līdz 2013.gada 2.decembrim Satversmes tiesai jāsniedz atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

 

Satversmes tiesas lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit un relīze šeit.

 Paziņojums Latvijas Vēstnesī par Satversmes tiesas lietas Nr.2013-15-01 ierosināšanu pieejams šeit.

Pielikumā pievienots tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai.