Prevencijas daļas vizīte uz Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Sociālās aprūpes centru “Derpele”

Prevencijas daļas pārstāvji 4. augustā bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Sociālās aprūpes centru “Derpele” (Codes pagasts, Bauskas novads).

Vizītes mērķis bija iepazīties ar klientu tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību ievērošanas jautājumiem, klientiem piedāvāto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, kā arī vispārējiem sadzīves apstākļiem institūcijā.

Minētajā institūcijā pakalpojumus saņem 42 personas. Vizītes laikā tika konstatēti vairāki vispārējiem cilvēktiesību standartiem neatbilstoši apstākļi attiecībā uz:

  • vides pieejamības nodrošināšanu (institūcijas telpas kopumā nav piemērotas personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kas liedz pilnvērtīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu);
  • klientu pārvietošanās ierobežošanu (lai mazinātu Covid-19 izplatību, institūcijas klientiem ir kategoriski aizliegts atstāt institūcijas teritoriju);
  • klientu privātuma nodrošināšanu institūcijas sanitārajās telpās;
  • klientiem nepieciešanās aprūpes un higiēnas nodrošināšanu (klientu mazgāšana notiek reizi 10 dienās, kā arī institūcijas darbiniekiem trūkst vienotas izpratnes par klientu aprūpes un pozicionēšanas jautājumiem);
  • klientiem piedāvāto nodarbību un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkumu (institūcijā esošais tehniskais nodrošinājums nav atbilstošs, lai piedāvātu klientu spējām nepieciešamās nodarbības un aktivitātes, turklāt kopš Covid-19 pandēmijas laikā, nodarbības un aktivitātes klientiem netiek organizētas).

Institūcijā ir ierīkota atsevišķa telpa (izolators), kas ir paredzēta ar Covid-19 inficēto klientu izolācijai, lai novērstu inficēšanās draudus citiem klientiem un personālam. Tika secināts, ka piespiedu karantīnā uz 14 dienām šajā izolatorā tiek ievietoti institūcijas klienti, kuri uz laiku bija atstājuši institūcijas teritoriju (piemēram, lai doties uz veikalu pilsētā), neskatoties uz administrācijas aizliegumu.

Vizītes dienā izolatorā atradās viens institūcijas klients, kurš izteica vairākas sūdzības gan par vispārējiem sadzīves apstākļiem izolatora telpā, gan arī par institūcijas vadības rīkojumu, liedzot klientiem jebkādu pārvietošanos ārpus teritorijas. Klients izolatorā atradās astoņas dienas un viņam nav bijušas konstatētas saslimstības ar Covid-19 pazīmes. 

Vizītes laikā konstatētās neatbilstības tika pārrunātas ar institūcijas administrāciju. Tika sniegts skaidrojums par klientu cilvēktiesību ievērošanas nozīmi, kā arī norādīts uz nepieciešamību pilnveidot institūcijas klientiem sniegto sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

Par vizītes laikā konstatētajām neatbilstībām tiks sagatavots ziņojums, aicinot SAC “Derpele” administrāciju, Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” vadību un arī par nozari atbildīgo Labklājības ministriju novērst konstatētos cilvēktiesību pārkāpumus.