Prevencijas daļas vizīte valsts sociālās aprūpes centra filiālē “Jelgava”

Tiesībsarga biroja darbinieki 2018. gada 7. jūnijā bez iepriekšējā brīdinājuma apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāli “Jelgava”. Īpaša uzmanība tika veltīta:

 • vispārējiem sadzīves apstākļiem;
 • spīdzināšanas un citādas cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās aizliegumam;
 • klientu tiesību uz brīvību iespējamiem ierobežojumiem;
 • klientu tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību;
 • institūcijā sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātei.

Tiesībsargs 2018. gada 12. septembrī nosūtīja Ziņojumu par cilvēktiesību nodrošināšanu Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālē “Jelgava, aicinot Labklājības ministriju, VSAC “Zemgale” un filiāles “Jelgava” atbildīgās personas iepazīties ar sniegtajām rekomendācijām un veikt nepieciešamās darbības cilvēktiesību ievērošanai institūcijā, un informēt tiesībsargu par rekomendāciju izpildi līdz 2018. gada 1. decembrim.

Šeit varat iepazīties ar tiesībsarga sagatavoto ziņojumu un Labklājības ministrijas un VSAC “Zemgale” atbildes vēstulēm.

Tāpat augstu novērtējama VSAC “Zemgale” administrācijas iniciatīva tikties ar Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas darbiniekiem ar mērķi pārrunāt tiesībsarga sniegtās rekomendācijas, lai tās varētu preventīvi ieviest visās VSAC “Zemgale” filiālēs.

Vizītes laikā filiālē „Jelgava” tika konstatēti normatīvajiem aktiem un cilvēktiesību standartiem neatbilstoši apstākļi:

 • klientiem nebija pieejami higiēnas un mazgāšanas līdzekļi;
 • institūcijas telpās netika nodrošināta dabīgā vai mehāniskā ventilācija;
 • netika ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, ka institūcijā jānodrošina atbilstošs darbinieku skaits, lai klientiem būtu iespēja saņemt savām vajadzībām atbilstošu pilnvērtīgu, kvalitatīvu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
 • institūcijā esošās divas izolācijas telpas netika iekārtotas atbilstoši vispārējām prasībām;
 • pozicionēšanas līdzekļi tika izmantoti klientu fiksācijai, tādā veidā risinot trūkstošā aprūpes personāla problēmjautājumu;
 • netika ievērota klientu privātās dzīves neaizskaramība;
 • klientiem netika nodrošināta iespēja savlaicīgi saņemt piemērotu apģērbu un apavus individuālai lietošanai, kā arī iespēja pēc mazgāšanas saņemt atpakaļ savu apģērbu;
 • klientiem netika nodrošinātas regulāras nodarbības un saturīgas laika pavadīšanas iespējas, kā arī regulāras pastaigas svaigā gaisā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 • nebija sastādīti klientu individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni;
 • klientiem netika nodrošināti piemēroti un droši tehniskie palīglīdzekļi.