Referendums aptaujas ādā

Demokrātiskā valstī sabiedrības līdzdalība ir viens no tās balstiem, tāpēc būtiska ir sabiedrības viedokļa izzināšana. Turklāt vārda brīvība ir nostiprināta Satversmes 100.pantā.

Sabiedrības viedokļa izzināšana ir īpaši svarīga jautājumos, kas tieši skar vai var skart attiecīgo sabiedrību.

Pašvaldība var noskaidrot savu iedzīvotāju viedokļus gan publiskās apspriešanas procesa ietvaros, gan arī organizējot sabiedriskās domas aptaujas. Jāņem gan vērā, ka publiskās apspriešanas procesā iegūtais viedoklis ir juridiski saistošs, savukārt aptaujā noskaidrotajam viedoklim ir tikai informatīvs raksturs.

Tomēr uzsverams, ja pašvaldība vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli aptaujas veidā, nav pieļaujams, ka aptauja faktiski tiek veidotas kā vēlēšanas, organizējot tās kā balsošanu, tādejādi iedzīvotājiem radot maldīgu iespaidu par referendumu. Šādu maldinošu iespaidu var radīt aptaujas nosaukšana par balsojumu, viedokļa izteikšanu organizējot iecirkņos un to paužot ar balsošanas zīmēm, vienlaikus respondentiem lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un fiksējot personas datus balsotāju sarakstu veidlapās.

Tiesībsargs uzsver, ka pašvaldībai ir tiesība organizēt aptaujas, ievērojot sabiedriskās domas aptaujas organizēšanas metodoloģijas labo praksi. Savukārt nav pieļaujams, ka de jure sabiedrības viedokļa izzināšana tiek nosaukta par aptauju, bet de facto tā pēc formas ir referendums, ko pašvaldībai nav tiesību organizēt.