Satversmes tiesa apstiprina – Rīgas domes saistošajos noteikumos iekļautā norma par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Rīgā ir pretrunā Satversmei

Norma, kas reglamentē kārtību, kādā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam Rīgā piemēro samazinātās nodokļa likmes, ja īpašumā ir deklarēta ārzemnieka dzīvesvieta, neatbilst Satversmei.

2018. gada 29. jūnijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-28-0306 “Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmajai daļai un 21. panta pirmajai daļai”.

Jau iepriekš informējām, ka pēc tiesībsarga iniciatīvas Satversmes tiesā ierosināta lieta par Rīgas domes saistošo noteikumu normu, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmi gadījumos, ja īpašumā deklarēta persona ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonību.

Tiesībsargs veica padziļinātu izpēti, konstatēja, ka pašvaldības saistošajos noteikumos iekļautā norma par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Rīgā ir diskriminējoša. Tiesībsargs aicināja Rīgas domi līdz septembra beigām labot saistošos noteikumus, tomēr domes rīcība nesekoja.

Saistītās publikācijas:

Pēc tiesībsarga iniciatīvas Satversmes tiesa ierosina lietu „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/pec-tiesibsarga-iniciativas-satversmes-tiesa-ierosina-lietu-par-nekustama-ipasuma-nodokli-riga

Tiesībsargs: Rīgas dome diskriminē eiropiešus un nosaka nepamatotus ierobežojumus:

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-rigas-dome-diskrimine-eiropiesus-un-nosaka-nepamatotus-ierobezojumus

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai:

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/pieteikums_st_par_nin_kopipasuma_1514891201.pdf

Satversmes tiesas ziņa un spriedums: http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/norma-kas-reglamente-kartibu-kada-nekustama-ipasuma-nodokla-maksatajam-riga-piemero-samazinatas-nodokla-likmes-ja-ipasuma-ir-deklareta-arzemnieka-dzivesvieta-neatbilst-satversmei/