Skaidrojums par dienasgrāmatām

2014.gada 4.jūlijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”. Grozījumi izsaka noteikumu 3.13. apakšpunktu jaunā redakcijā, nosakot, ka viens no pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamajiem dokumentiem vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādē ir “izglītības iestādes noteikts dokuments saziņai ar izglītojamā vecākiem. Par tā satura un formas atbilstību ētikas un estētikas normām ir atbildīga izglītības iestāde.” Iepriekšējā redakcijā 3.13. apakšpunkts noteica: “3.13. izglītojamā dienasgrāmata vai paš-vērtējuma karte saziņai ar izglīto¬jamo vecākiem. Par tās satura un formas atbilstību ētikas un estētikas normām ir atbildīga izglītības iestāde.” Tātad dienasgrāmata vairs nav noteikta kā obligāts dokuments, iespējami arī citi varianti. Anotācijā, skaidrojot jaunā tiesiskā regulējuma mērķi un būtību, teikts, ka grozījumi regulējumā nepieciešami tādēļ, “Lai neierobežotu izglītības iestādes, kā arī veicinātu skolu autonomiju vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm būs tiesības patstāvīgi noteikt dokumentu saziņai ar izglītojamo vecākiem. Precizējot noteikumu 3.13.apakšpunktu, tiks nodrošināta izglītības iestāžu patstāvība saziņai ar izglītojamo vecākiem. Dokumenta forma nav noteikta, tādējādi izglītības iestādei ir iespēja izmantot tehnoloģijas un inovatīvus risinājums saziņai ar izglītojamo vecākiem.” (Anotācija pieejama Ministru kabineta mājaslapā).
Tātad no jaunā regulējuma un tā anotācijas izriet, ka izglītības iestāde par dokumentu saziņai ar izglītojamā vecākiem var noteikt elektronisko žurnālu e-vidē. Tomēr, nosakot dokumenta veidu, jāņem vērā tā mērķis – saziņa ar vecākiem. Izglītības iestādes noteiktajam dokumentam jābūt tādam, lai saziņa notiktu, tā būtu efektīva un netiktu apgrūtināta. Pirms noteikt elektronisko saziņu, būtu jāveic situācijas izpēte, piemēram, vecāku aptauja, vai viņiem šāds saziņas veids ir pieejams un ērts. Ja kādam elektroniskā saziņa nav pieejama vai citādi apgrūtinātu saziņu ar skolu, skolai individuālajos gadījumos būtu jānodrošina cits saziņas veids – jānodrošina dienasgrāmata.